UBKKB053 Final thesis

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
3/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Burgott (lecturer)
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (lecturer)
Mgr. Jiřina Kudelová (lecturer)
Mgr. Dagmar Staňová (lecturer)
Mgr. Marek Timko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Individuální konzultace s vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Preparation and working on a bachelor thesis.
Syllabus (in Czech)
 • První část semináře je věnována metodickým základům akademického psaní (metodologie odborné práce, vědecká etika, práce s prameny, struktura textu, otázky stylu, argumentace, citační postup a odkazy apod.). Studenti si z nabízených okruhů vyberou téma, které je nejvíce zajímá, a v průběhu tří týdnů toto téma zpracují do článku. V druhé části semináře bude mít každý student za úkol hrát roli oponenta ke třem pracím svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy. Třetí a poslední částí semináře je samotná práce na diplomové práci pod vedením vedoucího práce. Závěrem si studenti připraví prezentaci své diplomové práce (příprava na obhajobu).
Literature
  required literature
 • ECO, U.:. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc, 1997. info
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
 • ČMEJRKOVÁ, S. ; DANEŠ, F. ; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. info
  recommended literature
 • KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava: Stimul, 1998. info
 • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce:jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with a video analysis
Internship
Students' self-study
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 3 HOD/SEM.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted)
ActivityDifficulty [h]
Cvičení2
Zápočet20
Summary22
The course is also listed under the following terms Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKB053