UBKTV094 Modern Czech language III

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Horsáková (lecturer)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
( UBKTV001 Modern Czech language I || UBKTV080 Modern Czech language I )
Orientace v obsahu předmětů TV001 a TV007.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Foundations of creative writing, style and stylistics, composition and layout of various literary, official and administrative texts.
Syllabus
 • Třetí a závěrečná část předmětu Současný český jazyk je věnována nadvětné kompozici psaného a mluveného textu. Ve výkladech jsou usouvztažňovány poznatky z předchozích dvou částí předmětu - ty se soustředily na aktuální výrazové prostředky zvukové a obsahové roviny textu. Kompozice textu (mluveného i psaného) je vztahována ke kontextu, jsou využívány i poznatky z nejazykových předmětů absolvovaných v 1. ročníku. V seminářích jsou studenti seznamováni s těmi analyzačními postupy, jež jsou účinnou přípravou k cílené modifikaci pracovního textu. K definování funkce analyzovaného (i produkovaného) textu jsou využity vybrané poznatky ze stylistiky.
  1. Vývoj myšlení o jazyce
  2. Vlastnosti textu v závislosti na činnosti - míšení stylů
  3. Texty reálné komunikace - text odborný, populárně naučný, učební
  4. Texty reálné komunikace - text publicistický, esejistický
  5. Texty reálné komunikace - texty rétorické
  6. Texty hry na komunikaci - umělecký text
  7. Mluvenost a psanost
  8. Formální vlastnosti psaného textu
Literature
  required literature
 • ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha, 2008. info
 • ČERNÁ, A., aj. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. info
 • DANEŠ, F., a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. info
 • ČMEJRKOVÁ, S., aj. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1997. info
  recommended literature
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with a video analysis
One-to-One tutorial
Laboratory work
Seminar classes
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), essay.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKTV094