UHVM0034 History of Monument Preservation in the Czech Republic II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused on the basic milestones, specifics and personalities of the history of monument preservation in the Czech and European scale from the end of the 19th century to the current care of movable and immovable cultural heritage. Attention will be paid to the development of relevant legislation and the institutional framework of monument care, key personalities, specific examples from practice and key organizations developing their activities in the field of preservation, management and presentation of cultural heritage.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- explain the development of monument preservation from the end of the 19th century to the present;
- describe key personalities, publications and institutions active in the field of cultural heritage in this period.
Syllabus
 • 1. Literature and sources on the topic. Basic terminology.
  2.-7. Monumentology on the way to a new concept of monument preservation in the 20th century (Alois Riegl – Moderní památková péče, Max Dvořák – Katechismus památkové péče, Václav Wagner – Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Vojtěch Birnbaum – Památkářská idea, Václav Richter – Památka a péče, Miloš Stehlík – Kam kráčíš, památková péče?).
  8.-13. Genesis of contemporary monument preservation in the Czech Republic (Zdeněk Wirth and installed monuments - castles, chateaus, country houses; institutionalization, professionalization and internationalization of monument care; development of the legal regulation of monument care and preparation of the monument law).
Literature
  required literature
 • Richter, V. Památka a péče. Praha 1993. info
 • Wagner, V. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 1946. info
 • Vinter, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I.-II. Praha 1971. info
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. URL info
 • Němec, J.: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. In: Kubelík, M. – Pavlík, M. – Štulc, J. (eds.): Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala, Praha 2001, s. 311–320.
 • Birnbaum, V. Památkářská idea. In: Listy z dějin umění. Praha 1947, s. 289–293.
 • Riegl, A. Moderní památková péče. Praha 2003.
 • Stehlík, M. Kam kráčíš, památková péče? Brno 2018.
 • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha 2008.
 • Roháček, J. - Uhlíková, K. Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků. Praha, 2010. info
 • Uhlíková, K. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939): doplněno bibliografií Wirthova díla. Praha: Národní památkový ústav, 2010. info
 • Dvořák, M. Katechismus památkové péče. Praha, 2004. info
  recommended literature
 • Sedlmayr, H. Demolovaná krása. Praha 1992. info
 • Pavel, J. Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče. Praha 1969. info
 • Kroupa, J. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno 1996. info
 • Kol. Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno 2002.
 • Kolektiv. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Odborné a metodické publikace, sv. 40. Praha: Národní památkový ústav, 2011.
 • Uhlíková, K. Národní kulturní komise 1947–1951. Praha 2004.
 • Kolektiv. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. Odborné a metodické publikace, sv. 44. Praha: Národní památkový ústav, 2014.
 • Uhlíková, K. – Jelínková Homolová, D. – Císařová, J. – Uhlík, J. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha 2017.
 • Líbal, P. (ed.). Dobroslav Líbal, vědec, pedagog a památkář. Praha, 2017. info
 • Kiesow, G. Památková péče v Německu, Brno 2012; 1. kapitola: Dějiny památkové péče a zdůvodnění jejích dnešních úkolů. Brno, 2012. info
 • Štorm, V. - Štoncner, P. (eds.). Břetislav Štorm: Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči. Brno, 2008. info
 • Kolektiv. Břetislav Štorm. Základy péče o stavební památky. Praha, 2007. info
 • Nejedlý, V. Obrysy přístupů k památkové péči na Moravě do poloviny 20. století, in: Kolektiv: Památková péče na Moravě - 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno, 2002. info
 • Kubelík, M. - Pavlík, M. - Štulc, J. (eds.). Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha, 2001. info
 • Nesvadbíková, J. - Vinter, V. - Wirth, Z. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 1, Přehled právních dokumentů a nástin vývoje 1749-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 2, Výběr autentických dokumentů 1749-1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Nesvadbíková, J. K vývoji památkové péče na území Československa. Sv. 3, Výběr autentických dokumentů 1918-1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Vinter, V. Stručný slovník památkové péče. Ústí nad Labem, 1983. info
  not specified
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO, https://en.unesco.org/
 • Památková péče, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/pamatkova-pece-19.html
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Mezinárodní dokumenty v oblasti ochrany světového kulturního dědictví, Národní památkový ústav (NPÚ), https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty
 • Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, http://www.icomos.cz/index.php/en/
 • Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví ICCROM, https://www.iccrom.org/
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UHVM0034