UNZSRD010 Základy sociologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
4se+9sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 3. 11. 8:55–12:10 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadavky k zápočtu: 80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), korespondenční úkoly, zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy ze sociologie. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat v oblasti sociologie ve zdravotnictví a chápe proces socializace člověka a jeho problémy se začleněním do společnosti. Obecná způsobilost: Rozumí znalostem získaným v rámci teoretické výuky i praxe v zařízeních zdravotně sociální péče a dokáže je používat. Kompetence: V průběhu studia student své znalosti neustále zdokonaluje.
Osnova
  • 1. Sociologie jako vědecká disciplína. 2. Sociologické školy, směry, paradigmata – základní přehled. 3. Společnost a postavení jedince ve společnosti. Proces socializace, sociální interakce a komunikace. 4. Sociální struktura a dynamika, sociální útvary a skupiny. 5. Problematika kultury, sakrální a profánní. 6. Sociální normy a deviace, sociální kontrola. 7. Vymezení předmětu sociologie medicíny, stručný přehled sociologických teorií. 8. Sociologie pacienta/klienta, role sociologa ve zdravotnických zařízeních. 9. Definice zdraví a nemoci, problematika zdravotně postižených. 10. Definice zdraví a nemoci, problematika zdravotně postižených. 11. Reedukace, kompenzace a sociální rehabilitace. 12. Sociologické výzkumy a studie ve zdravotnictví (design a projekt výzkumu). 13. Sociologické výzkumy a studie ve zdravotnictví (zpracování dat, interpretace a prezentace závěrečné zprávy).
Literatura
    povinná literatura
  • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. info
  • BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1197-4. info
    doporučená literatura
  • BIRCHENALL, M., BIRCHENALL, P. Sociology as Applied to Nursing and Health Care. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. ISBN 0-7020-1932-1. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), korespondenční úkoly, zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD010