XUVSRP0038 Communication

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s).
Guaranteed by
Institute of Public Administration and Social Policy - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Obsah předmětu je koncipován tak, aby seznámil studenty se základními pojmy v teorii komunikace. Vede k zamýšlení se nad proměnnými, které komunikaci ovlivňují. Student by měl znát hlavní zásady teorie komunikace. Rozlišíme roviny komunikace, charakterizujeme verbální a neverbální komunikaci. Všechna témata budou směřovat ke vnímání komunikace druhých lidí, zpětnovazebné kontrole vlastní komunikace a ovládání řeči těla. Student bude seznámen s vedením rozhovoru. Soustředíme se i na konfliktní situace a jejich možná řešení. Věnujeme se také možnostem vyjednávání, přípravě projevu, možnosti přesvědčování a vedení porady. Zaměříme se rovněž na problémy komunikace s příslušníky menšin. Společné úsilí by mělo směřovat k účelnému využívání komunikativních dovedností a zásad zdravé komunikace. Cílem je rozvíjení schopností komunikovat tak, aby naše komunikace dosahovala žádoucí efekt v konkrétním komunikačním kontextu. Pro komunikaci užíváme témata, která vycházejí z aktuálních problémů ve společnosti nebo ze zájmu studentů. Předmět je určen pouze studentům ÚVSRP.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy - oblasti komunikace, modely komunikace, komunikační šumy. Kom. Kompetence.
  2. Modality komunikačního kontextu - fyzické, kulturní, psychologické.
  3. Způsoby komunikace. Obsahová, prožitková a vztahová rovina komunikace.
  4. Neverbální komunikace - mimika, haptika, proxemika, posturologie, kinezika.
  5. Neverbální komunikace - paralingvistika, komunikace prostřednictvím předmětů.
  6. Slovní komunikace - vnímání, naslouchání, verbální sdělení. Vedení rozhovoru.
  7. Příprava veřejného projevu a jeho přednes. Vedení porady.
  8. Konflikt porozumění konfliktu, přístupy ke konfliktu, způsoby řešení konfliktu .
  9. Vyjednávání a úloha mediátora. Dohoda. Účinná argumentace. Přesvědčování.
  10. Komunikační modely - teorie her, komunikační typy podle V. Satirové, transakční analýza, systémový přístup, neurolingvistické programování, asertivita.
  11. Základní pravidla zdravé komunikace. Funkční a nefunkční komunikace, komunikační zlozvyky. Komunikace s příslušníky menšin. Chyby při komunikaci. Poruchy v interpersonální komunikaci. Týmová spolupráce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/XUVSRP0038