UOSZ072 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD. (přednášející)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Zdraví a duševní zdraví, hnutí za duševní hygienu.
  Psychiatrické diagnózy a jejich klasifikace; deklarace lidských práv duševně nemocných.
  1 Organické duševní poruchy včetně symptomatických.
  Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek .
  1 Schizofrénie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy.
  Poruchy nálady, afektivní poruchy.
  1 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem .
  1 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
  (poruchy příjmu jídla, poruchy spánku, sexuální dysfunkce) .
  1 Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím
  1 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (specifické poruchy osobnosti, návykové a impulzivní poruchy, poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference, psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací) .
  1 Mentální retardace.
  Poruchy psychického vývoje. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci.
  1 Akutní stavy v psychiatrii a jejich zvládání .

  Sylaby seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s organickou poruchou - s demencí, s demencí u infekce HIV.
  Ošetřovatelský proces u klienta s organickým amnestickým syndromem a s deliriem.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou osobnosti a poruchou chování vyvolané onemocněním nebo dysfunkcí mozku.
  Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou chování vyvolanou účinkem psychoaktivních látek a u závislostí.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrénii a bludy.
  Ošetřovatelský proces u klienta s poruchami nálady, s mánií.
  Ošetřovatelský proces u klienta s depresí.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s neurotickými poruchami a s úzkostí.
  Ošetřovatelský proces u klienta s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, u klientky s mentální anorexií, bulímií.
  1 Ošetřovatelský proces o klienta s manipulativním chováním.
  Ošetřovatelský proces o klienta s vynucujícím chováním.


Literatura
  doporučená literatura
 • HOSÁKOVÁ,J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. 2008. URL info
 • HOSÁKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava : Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-442-3. info
 • ZVOLSKÝ,P. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. ISBN 80-718-4494-2. info
 • MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ,M., BABIAKOVÁ,M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1151-6. info
 • DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. První pomoc v psychiatrii. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0197-9. info
 • ZVOLSKÝ,P. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004. ISBN 80-718-4203-6. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Vybraná seminární cvičení zaměřením na uvedenou problematiku budou realizována ve zdravotnickém zařízení. K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky , vizitka a plány péče.
Vypracování seminární práce
Zápočtový test - minimální úspěšnost 75 %
Požadavek ke zkoušce:
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.