UPPV00126 Consultancy for Teacher

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UPPV00020 Introduction to Pedagogy
Splnění studijních předpokladů podmiňujícího předmětu Základy pedagogiky.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na systém výchovného poradenství v ČR. Poskytne informace o struktuře výchovného poradenství, o jeho poslání, obsahu, složkách a formách. Pozornost bude věnována zejména výchovnému poradci, jako základnímu článku v systému poradenských služeb. Cílem je předat základní poznatky o poradenském systému a možnostech a mezích poradenské intervence.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Struktura systému poradenství v ČR.
  2. Systém poradenských služeb v resortu ministerstva školství.
  3. Systém poradenských služeb v resortu ministerstva práce a sociálních věcí.
  4. Charakteristika jednotlivých složek poradenských subsystémů:
  a) Institut pedagogicko-psychologického poradenství
  Pedagogicko-psychologické poradny
  Speciálně pedagogická centra
  Střediska výchovné péče
  Školní poradenská pracoviště
  Ústav informací ve vzdělávání
  Centrum pro studium vysokého školství
  Institut dětí a mládeže
  b) Útvary zprostředkování úřadů práce
  Útvary poradenství úřadů práce
  Informační a poradenská střediska úřadů práce
  Bilančně diagnostická pracoviště
  5. Osobnostní a odborné předpoklady výchovného poradce, jeho role v systému poradenství.
  6. Úloha třídního učitele ve výchovném poradenství.
  7. Cílové skupiny výchovného poradenství.
  8. Diagnostika ve výchovném poradenství.
  9. Kariérové poradenství.
  10. Trh práce, politika zaměstnanosti.
  11. Poradenství pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
  12. Výukové a výchovné obtíže.
  13. Poruchy adaptace.
  14. Sociálně patologické jevy ve společnosti a ve škole.
  15. Integrace a inkluze ve vzdělávání.
  16. Poradenství pro žáky cizinců a příslušníky etnických menšin.
  17. Individuální vzdělávací plán.
  18. Možnosti intervence ve výchovném poradenství.
  19. Péče o zdravý vývoj žáka.
Literature
  required literature
 • OPEKAROVÁ, O. Kapitoly z výchovného poradenství. Praha: Univerzita JAK, 2008. info
 • JEDLIČKA, R. Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce. Praha: PdF UK, 2000. info
 • HLOUŠKOVÁ, L. Systém výchovného poradenství. Pedagogická orientace. 1998. info
  recommended literature
 • JEDLIČKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, 2004. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. info
 • LESKOVJANSKÁ, G. Spolupráca pedagógov a psychológov pri eliminovaní učebných a výchovných ťažkostí žiakov,. Pedagogika, 2004. info
 • HLOUŠKOVÁ, L. Poradenství jako most mezi vědními obory pomáhajících profesí.In Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. info
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001. info
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. info
  not specified
 • Časopis Výchovné poradenství: Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství. info
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. . Brno: Paido, 2004. info
 • RABUŠICOVÁ, M. a kol. Škola a (versus) rodina. Brno: MU, 2004. info
 • ÚLOVCOVÁ, H.; STRÁDAL, J. Kritická analýza kariérového poradenství v ČR. Praha: NÚOV, 2002. info
 • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. info
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být. Praha: Karolinum, 2002. info
 • FREIBERGOVÁ, Z. Poradenství na vysokých školách. Praha: Národní vzdělávací fond, 2002. info
 • NOVOTNÝ, P.; POL, M. (eds.). Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: MU, 2002. info
Teaching methods
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
Test
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2005, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPV00126