UODD038 Komunitní péče

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Romana Ocelíková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Romana Ocelíková
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí předmětů z ošetřovatelství v oblasti primární a terciární péče. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Studenti pochopí význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se postupům ošetřování klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. Předmět studenty dále seznámí s organizační strukturou služeb Agentur domácí péče a platnou legislativou pro jejich činnost. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat pojmy komunita, komunitní péče, domácí péče. Orientuje se v procesu ošetřovatelského péče v komunitě. Orientuje se v platné legislativě. Odborné dovednosti: Student umí charakterizovat zásady ošetřovatelské péče v komunitě, chápe strukturu domácí péče a je schopen uvedené poznatky implementovat v kontaktu s klienty. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ komunitní práce a péče o jednotlivce či skupiny. V případě potřeby je schopen navrhnout strukturu agentury domácí péče. Kompetence: Student si získanou schopnost orientovat se v oblasti komunitní péče bude nadále rozvíjet a prohlubovat ať už v rovině teoretické, nebo formou praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Rozvoj komunit v EU - územně správní celky - teorie rozvoje komunity.
  2. Komunitní péče (nová koncepce primární zdravotní péče). Ošetřovatelský proces v komunitě.
  3. Ošetřovatelství v komunitě (role všeobecné sestry a porodní asistentky v komunitní péči.
  4. Standardy komunitního ošetřovatelství.
  5. Komunita jako klient - definice komunity podle WHO (1974); faktory ovlivňující zdraví komunity.
  6. Komunitní ošetřovatelská péče o ženu.
  7. Domácí péče (filozofie KDP, organizační struktura, tým, odlišnosti poskytování ošetřovatelské péče v domácím prostředí; principy kvality DP).
  8. Péče o rodinu (alkoholizmus, násilí, postižené dítě, psychiatrické onemocnění, handicap, chronické onemocnění, nedostatek finančních prostředků na bydlení a stravu apod.).
  9. Péče o ženy a matky.
  10. Péče o kojence a děti předškolního věku.
  11. Péče o děti školního věku. Péče o dospívající. Péče o dospělé v produktivním věku.
  12. Péče o seniory. Péče o chronicky nemocné. Péče o handicapované. Péče o umírající.
Literature
  required literature
 • HANKEOVA, L. Komunitní a domácí péče. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • HANZLÍKOVÁ, A., a kol. Úloha ošetrovatelstva v ochrane komunitného zdravia 1.díl. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. ISBN 80-223-1533-8. info
 • HANZLÍKOVÁ, A., a kol. Úloha ošetrovatelstva v ochrane komunitného zdravia 2.díl. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. ISBN 80-223-1534-6. info
 • WHO. Strategické dokumenty (1,2) pro VS a PA. Komunitní ošetřovatelství pro země v přechodové fázi (díl 2., s. 175 - 271). Praha: MZ ČR, 2000. ISBN 80-85047-21-7. info
  recommended literature
 • WHO. Strategické dokumenty (5) pro VS a PA. Portfolio inovačních praktik v ošetřovatelství a porodní asistenci primární zdravotní péče. Praha: MZ ČR, 2003. ISBN 80-85047-25-X. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UODD038