USESEA049 Komunikační a intervenční techniky

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
Odborné znalosti: Student umí popsat pojmy interkulturní komunikace a specifika jednotlivých cílových skupin. Je schopen navrhnout vhodný způsob komunikace.
Odborné dovednosti: Student je schopen použít správně zvolenou komunikační a intervenční techniku pro vybranou cílovou skupinu.

Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit vhodnou strategii komunikace s jednotlivcem nebo skupinou z jakéhokoliv etnického, rasového nebo kulturního společenství. Je schopen minimalizovat rizika vzniku konfliktu, případě redukovat následky již vzniklého konfliktu.
Kompetence:
Komunikuje, vyjednává, spolupracuje s jednotlivci i skupinami různorodých etnických, rasových a kulturních společenství, zprostředkovává informace v přiměřené a srozumitelné formě, předchází vzniku konfliktů, případně redukuje jejich následky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s komunikačními a intervenčními technikami interkulturní komunikace, tzn. komunikace s příslušníky i skupinami různorodých etnických, rasových a kulturních společenství a umožnit jim lépe zvládat situace, které soužití s lidmi z odlišných sociokulturních prostředí přináší. Předmět popisuje specifika interkulturní komunikace a klade důraz na porozumění kulturním odlišnostem jednotlivých etnik, ras a kultur jako strategii prevence vzniku konfliktů. Pozornost bude věnována praktickému nácviku komunikačních a intervenčních strategii s jednotlivými skupinami, na redukci chyb, které vedou k nedorozumění, na principy a zásady, jak efektivně řešit interkulturní konflikt. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice interkulturní komunikace a bude umět používat vhodné komunikační a intervenční techniky.
Osnova
 • 1. Interkulturní komunikace, úvod, pojmy, definice.
  2. Specifika komunikace s Romy, zásady komunikace.
  3. Specifika komunikace s Vietnamci, zásady komunikace.
  4. Specifika komunikace se Slováky, Poláky, zásady komunikace.
  5. Specifika komunikace s Ukrajinci, Rusíny, Rusy, zásady komunikace.
  6. Specifika komunikace s Rumuny, zásady komunikace.
  7. Specifika komunikace s Bulhary, Chorvaty, zásady komunikace.
  8. Specifika komunikace s Maďary, zásady komunikace.
  9. Specifika komunikace s Řeky, zásady komunikace.
  10. Specifika komunikace s dalšími novými národnostními menšinami.
  11. Řešení interkulturních konfliktů, zákonitosti a charakteristika konfliktů, jejich prevence, analýza a řešení.
  12. Mediace, mediační techniky.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIŠKOVÁ, T. Facilitativní mediace. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788026200918. info
 • HOLÁ, L. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024731346. info
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 8024730693. info
 • MARÁDOVÁ, E. Multikulturní porozumění. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 8086991822. URL info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kdo chce žít v Česku. Praha: Člověk v tísni, 2004. URL info
 • Šišková, T. (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-648-9. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2011. ISBN 9788073875022. info
 • MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J. a KODYMOVÁ, P. (eds.). Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010. ISBN 9788073678180. info
 • KELNAROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, E. Psychologie a komunikace pro zdravotnícké asistenty - 4.ročník. Praha: Grada, 2009. ISBN 9788024728315. info
 • BULLARDOVÁ, S. Cesta k tolerancii. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 80-8101-010-6. info
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2614-4. info
 • ŠIŠKOVÁ, T. (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu: zdroje a formy rasismu a netolerance: informace o národnostních menšinách: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073671822. info
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-72-2. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2014/USESEA049