EVSBKZMI Economics I

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Sat 16. 10. 8:05–9:40 AULA, Sat 13. 11. 8:05–9:40 AULA, Sat 11. 12. 8:05–9:40 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 263/300, only registered: 0/300
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol připravit studenta Obchodně podnikatelské fakulty na studium dalších ekonomických předmětů spojených se získáním základních teoretických znalostí v oblasti mikroekonomie. Zabývá se především statky, trhem a jeho elementy, chováním spotřebitele a výrobce, příjmy, náklady a ziskem, trhy výrobních faktorů a rolí státu v ekonomice z pohledu mikroekonomie.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie
  2. Základní elementy trhu
  3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
  4. Výroba a volba technologie
  5. Všeobecná rovnováha
  6. Příjmy, náklady a zisk firmy
  7. Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  9. Trh půdy
  10. Trh práce
  11. Trh kapitálu
  12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu
  13.Teorie veřejné volby
  1. Základními principy ekonomie, role modelů v ekonomii, členěním ekonomie, základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Základní ekonomické pojmy nezbytné pro správné pochopení látky vysvětlované jak v rámci předmětu Obecná ekonomie I, tak v rámci předmětu Obecná ekonomie II.
  2. Podstata trhu, směny a ceny a jejich role v ekonomice. Typy trhů a jejich subjekty - domácnosti, firmy a stát. Základní elementy trhů - nabídka, poptávka, cena a jednotlivé typy konkurence. Analýza fungování tržního mechanismu.
  3. Teorie projevených preferencí a z ní vycházející teorie spotřebitelské poptávky. Rozpočtové omezení spotřebitele, jeho preference, kardinalistický a ordinalistický pohled na způsob měření užitku, problematika optimálního výběru spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a elasticita poptávky.
  4. Teorie firmy a volba výrobního procesu. Technologické omezení firmy, její krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce, omezení firmy na straně nákladů, nalezení nákladového optima firmy. Vzájemný vztah mezi výnosy z rozsahu a nákladovou funkcí.
  5. Analýza všeobecné rovnováhy. Podmínky, za nichž je v ekonomice dosaženo efektivnosti ve směně, efektivnosti ve výrobě a efektivnosti ve výrobním mixu.
  6. Příjmy firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Ekonomický, účetní a normální zisk.
  7. Charakteristické rysy dokonale konkurenčního trhu, volba optimálního objemu produkce, krátkodobé ukončení výroby a trvalý odchod firmy z dokonale konkurenčního trhu. Křivka nabídky dokonale konkurenční firmy a křivka tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.

  8. Formy nedokonalé konkurence: monopol, oligopol a monopolní konkurence. Důsledky různých forem nedokonalé konkurence na tržní nabídku a poptávku a efektivnost fungování trhu.
  9. Trh výrobních faktorů, ceny výrobních faktorů, rozhodování firmy při pronajímání vstupů. Teorie mezní produktivity. Trh půdy, vymezení renty.
  10. Poptávka po práci. Individuální a tržní nabídka práce. Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence. Role odborů na trhu práce. Monopson.
  11. Kapitál, kapitálové statky jejich formy, fungováním trhu s kapitálem. Úroková sazba, jeho podstata a význam pro výrobce a pro tvůrce úspor. Proces investování. Současná a budoucí hodnota, čistá současná hodnota budoucích příjmů a výnosy z kapitálu. Význam budoucí a současné hodnoty pro rozhodování o investičních variantách.
  12. Příčiny omezující efektivnost trhu. Veřejné statky, pozitivní a negativní externality, informační asymetrie na trhu. Problematika monopolní síly. Role státu v tržní ekonomice, aktivity vedoucí k eliminaci negativních dopadů tržních selhání. Selháními státu.
  13. Mechanismus rozhodování státu. Subjekty politického trhu, problém konkurence v politice a politický cyklus. Mechanismus veřejné volby, přeměna individuálních preferencí v kolektivní rozhodnutí. Volební paradox, efektivnost v rozhodování a volební systém. Nátlakové skupiny, dobývání renty a role byrokracie.
Literature
  required literature
 • JUREČKA, V. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6. info
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-681-6. info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
 • NEZVAL, P., TULEJA, P. Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-235-1. info
 • FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-74-2. info
  recommended literature
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
 • MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. info
 • SCHILLER, B. R. Mirkoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0109-6. info
 • FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace2
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška10
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/EVSBKZMI