FIUBKFIP Corporate Finance

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Timetable
Thu 30. 9. 11:25–13:00 AULA, Thu 4. 11. 11:25–13:00 AULA, Thu 2. 12. 11:25–13:00 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 145/200, only registered: 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Finance podniku dává posluchačům základní vědomosti o podnikových financích. Seznámí posluchače jak se základy finančního řízení podniku, tak i s teorií investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika investic, financováním krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formami integrace podniků. Pozornost je věnována i základům dividendové politiky.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika podnikových financí
  2. Alternativní teorie firmy
  3. Zastupitelský konflikt
  4. Zdroje financování podniku
  5. Dividendová politika
  6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
  7. Speciální formy hotovostních toků
  8. Metody hodnocení investic
  9. Riziko individuální investice
  10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
  11. Kapitálová struktura
  12. Řízení aktiv
  13. Mikroekonomická integrace
  1. Charakteristika podnikových financí
  Vývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Vznik a vývoj korporací. Podnikové finance a finanční řízení. Pojetí podnikových financí v tržní ekonomice.
  2. Alternativní teorie firmy
  Cíl firmy. Manažerské teorie firmy - jednoduchý manažerský model, model úplných nákladů, Baumolův model, Williamsonův model, Marristův model. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy.
  3. Zastupitelský konflikt
  Typy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy. Asymetrie informací. Modely řízení akciové společnosti - angloamerický model, kontinentálně-evropský model.
  4. Zdroje financování podniku
  Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Možnosti financování potřeb podniků v praxi. Majetkové kontra dlužnické cenné papíry.
  5. Dividendová politika
  Druhy dividend. Definice dividendy. Členění dividend - podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny, podle podoby dividendy, podle intervalu vyplácení. Výplatní dividendová procedura v České republice a ve světě. Zpětný odkup jako alternativa k dividendové politice.
  6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
  Definice investice. Pojem alternativní náklady. Práce s časovou hodnotou peněz. Jednoduchá současná a budoucí hodnota. Další formy úročení
  7. Speciální formy hotovostních toků
  Současná a budoucí hodnota proudu hotovostní toků. Speciální formy hotovostních toků: anuity a perpetuity.
  8. Metody hodnocení investic
  Hlediska hodnocení. Výnos, riziko, likvidita. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda indexu rentability. Metoda doby splatnosti. Metoda průměrné výnosnosti k účetní hodnotě. Výhody a nevýhody jednotlivých metod. Možnosti použití metod při hodnocení nezávislých a vzájemně se vylučujících projektů.
  9. Riziko individuální investice
  Riziko jako nedílná součást reálné ekonomiky. Riziko kontra nejistota. Způsoby určení pravděpodobnosti. Riziko individuálního aktiva.
  10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
  Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv. Jedinečné a tržní riziko. Význam korelačního koeficientu při hodnocení investic.
  11. Kapitálová struktura
  Význam snahy o nalezení optimální kapitálové struktury. Teoretická východiska. Náklady kapitálu. Náklady spojené s vlastním kapitálem a s cizími zdroji. Definice a podstata finanční páky. Vznik finančního rizika.
  12. Řízení aktiv
  Pojmy pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Podstata krátkodobé finanční politiky.
  13. Mikroekonomická integrace
  Podstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních procesů v právním řádu České republiky.
Literature
  required literature
 • SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4. info
 • ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-247-5. info
  recommended literature
 • ROSS, S.R, WESTERFIELD, R.W, JORDAN, B.D . Fundamentals of Corporate Finance 7th Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. ISBN 0-07-319262-7. info
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1. info
 • MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8. info
 • BLOCK, SB, GEOFFREY, GA . Foundations of Financial Management. Boston: McGraw-Hill,, 2005. ISBN 0-07-284229-6. info
 • BURKLEY, A., ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J.F. Corporate Finance Europe. Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1. info
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: EUPRES, 2004. ISBN 80-867-20-0. info
 • MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance). Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0390-5. info
Teaching methods
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/FIUBKFIP