FIUBKUDP Accounting and Taxes Workshop

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
0/12/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
FIUBKUDP/01: Sat 26. 2. 9:45–11:20 B308, Sat 19. 3. 9:45–11:20 B308, Sat 9. 4. 9:45–11:20 B308, M. Strzelecká
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( FIUBAFUA Financial Accouting I || FIUBKFUA Financial Accounting I || FIUBPFUA Financial Accounting I ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětů Finanční účetnictví, Daně a daňová politika ČR, Aplikace daňového práva.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 32 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/32, only registered: 0/32
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Účetní a daňové praktikum je systematicky koncipováno na bázi propojení teorie získané z podmiňujících předmětů, navýšené a rozšířené o další znalosti s důrazem na samostatnost při analýzách účetních a daňových případů, se schopností adaptace na změny v legislativě. Determinuje vznik právního subjektu účetní jednotky, evidenci a prokazování činnosti v souladu s legislativními předpisy pro typ podnikatelského subjektu. Sleduje stav a vývoj majetkové struktury, které zachycuje účetnictví. Konkretizuje rozdíly mezi osobním a obchodním majetkem podnikatelů fyzických osob. Zaměřuje se na oceňování majetků, prokazování stavů a pohybů. Převádí personální vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, rodinnými příslušníky u fyzických osob, do roviny účetnictví a daní. Rozvádí povinnosti související s ukončením roku z účetního a daňového aspektu. Analyzuje podmínky přerušení podnikání, případně obnovení činnosti ze všech praktických hledisek. Při výuce je fixována souběžnost účetního a daňového systému a současně je zdůrazňována výjimečnost specifických prvků, jejichž vliv je zásadní na správnost vedení účetnictví a plnění daňových povinností.Pro prezentaci předmětu je nezbytné použití webových portálů státních organizací k získání oficiálního stanoviska jako výchozího bodu při návrzích řešení samostatných aktivizačních úkolů. Současně je nezbytné použití webových portálů subjektů zabývajících se účetní a daňovou problematikou pro získání názorů z praktického prostředí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Aktuální stav účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Terminologické uvedení, vazby a souvislosti
  3. Ohlašování živnosti, registrační povinnosti
  4. Účetnictví fyzické osoby
  5. Dokladování a prokazování pro legislativní účely
  6. Majetková struktura
  7. Specifika postavení dlouhodobého majetku
  8. Oběžná aktiva
  9. Pracovněprávní vztahy
  10.Dodavatelskoodběratelské vztahy
  11.Náklady a výnosy z účetního a dańového aspektu
  12.Účetní závěrka fyzické a právnické osoby, následné povinnosti
  13.Přerušení a obnovení živnosti, analýza aspektů
  1. Aktuální stav účetnictví a souvisejících předpisů
  Aktualizace předpisů v oblasti účetnictví a daní. Výběrem dalších vhodných předpisů vytvořen
  základ pro praktické případy v navazujících seminářích.
  2. Terminologické uvedení, vazby a souvislosti
  Dualita pojmů v podnikání, sjednocení pro další použití. Výchozí vazby účetnictví a daní, vedení
  účetnictví, prokazování pro daňové účely. Výstupy z účetnictví a systémy záznamů.
  3. Ohlašování živnosti, registrační povinnosti
  Účetní a daňové aspekty živnosti, ostatní samostatně výdělečné osoby, provozování. Registrační
  povinnosti nových subjektů. Provozovny, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kontrolní orgány.
  4. Účetnictví fyzické osoby
  Rozdílnost vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu, výhody, nevýhody. Využití
  sestavení interní směrnice při řešení specifického účetního případu. Důsledky ukončení vedení
  účetnictví.
  5. Dokladování a prokazování pro legislativní účely
  Údaje nezbytné při prokazování konkrétních případů. Obsah a forma účetních a daňových dokladů.
  Interní a externí dokumentace. Důsledky chybějící nebo ztracené dokumentace.
  Spisový a archivační řád.
  6. Majetková struktura
  Osobní a obchodní majetek, legislativní možnosti převodů. SJM, rozšíření nebo zúžení SJM,
  prokazování při exekuci majetku. Důsledky forem nabytí majetků, vhodnost poměru zdrojů krytí
  majetků.

  7. Specifika postavení dlouhodobého majetku
  Pořizování, uvedení do užívání, odpisování, údržba, opravy, technické zhodnocení, pojištění,
  vyřazování, vše v kontextu účetnictví a daní, praktické dopady. Majetek pronajatý.

  8. Oběžná aktiva
  Potřebnost a směnitelnost jednotlivých složek, zatřídění z hlediska účetnictví a daní.
  Inventarizace jako identifikační prostředek. Odpovědnost osob za svěřený majetek, zaviněný,
  nezaviněný úbytek.
  9. Pracovněprávní vztahy
  Personální problematika v kontextu účetnictví a daní. Zaměstnávání rodinných příslušníků.
  Důsledky spolupráce s Úřady práce,dotace. Snižování stavu zaměstnanců, osoby se zdravotním
  postižením.

  10.Dodavatelsko odběratelské vztahy
  Agenda obchodních vztahů, platební kázeň, důsledky jejího porušení. Zálohové platby k zajištění
  smluvních podmínek. Okruh sankcí při uzavírání obchodních smluv s dopadem do účetnictví a daní.
  Pohledávky po lhůtě splatnosti, postoupení, nedobytné pohledávky.
  11.Náklady a výnosy z účetního a daňového aspektu
  Členění pro dosažení věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, účetní a daňové výjimky. Využití
  účtového rozvrhu a interních směrnic.

  12.Účetní závěrka fyzické a právnické osoby, následné povinnosti
  Aktuální legislativní povinnosti s převedením do praktického stavu. Vyplnění formulářů využitím
  w portálů státní sp
Literature
  required literature
 • Sbírka zákonů ČR. info
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2012. Praha, 2012. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum. OPF Karviná, 2011. ISBN v tisku. info
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ (ÚZ). Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 987-80-7208-594-1. info
 • CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-288-4. info
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7. info
  recommended literature
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852. info
 • HOVORKA, M. Daňové triky a tipy. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 80-7208-601-4. info
 • LOŠŤÁK, M., PRUDKÝ, P. Vzory korespondence s finančními úřady. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 80-7263-187-X. info
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1259-8. info
Teaching methods
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž103
Seminář6
Zápočet30
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/FIUBKUDP