PEMBKPEK Enterprising Economy

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 0/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní studentům získat celkový přehled o chodu a fungování výrobního podniku respektive podniku poskytujícího služby. Porozumět ekonomickým vazbám v podnikatelské jednotce je podmíněno znalostmi o podstatě základních činnosti podniku, (zásobovací a skladovací činnost, výrobní činnost, prodejní činnost). Struktura předmětu PODNIKOVÁ EKONOMIKA vychází z představy, že úvodní kapitoly budou studenty seznamovat se základními činnostmi podniku a popisem podniku a podnikání bez vazby na jejich ekonomickou podstatu. Studenti se seznámí se základními kategoriemi (pojmy) z oblasti nauky o podniku: podnik, členění podniků, okolí podniku, základní činnosti (funkce) v podniku, majetek podniku, organizační výstavba podniku. V navazující ekonomické pasáži předmětu budou studenti seznámení se základními ekonomickými pojmy podnikové ekonomiky (ekonomická efektivnost, hospodárnost, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, princip rozvahy (bilance), diagram bodu zvratu, kalkulace). Zvládnutí látky předmětu PODNIKOVÁ EKONOMIKA je předpokladem pro úspěšné prohlubování ekonomických znalostí v dalších navazujících odborných předmětech.
Syllabus
 • 1. Characteristics of the company and the nature of the business. Business profile.
  2. Morphology and typology of company. The life cycle of the firm and its phase.
  3. Business objectives and functions (activities). Company organizational structure. The ownership structure of the company.
  4. Purchasing business activity.
  5. Manufacturing business activity (including service sector).
  6. Sales activities of the company.
  7. Human Resource Management. Activity of another department in the company.
  8. Production factors and their classification. Consumption of production factors. The cost of the company. Criteria for classification of costs in the company.
  9. Cost function. Use of the cost function in managerial decision making.
  10. Outputs, income, revenues.
  11. Costs, income, profit or loss in the break-even analysis.
  12. Cost calculation, methods of cost calculations. Types of calculations.
  13. Characteristics of specific business.
Literature
  required literature
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
 • Synek, Miloslav. Podniková ekinomika. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • Chobotová, Monika. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-610-6. info
  recommended literature
 • Tomek, Gustav. Řízení výroby a nákupu. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0. info
 • Boukal, P. Mikovcová, H. Scholleová H. Podniková ekonomika 1, Sbírka příkladů. Praha, 2005. ISBN 80-245-0679-3. info
 • Wagnerová, Eva, Matusiková Lucja. Nauka o podniku. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-243-2. info
Teaching methods
Interactive lecture
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž122
Přednáška6
Zkouška40
Summary174
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/PEMBKPEK