PEMBKPMA Project Management

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Fri 24. 9. 8:05–9:40 AULA, Fri 22. 10. 8:05–9:40 AULA, Fri 26. 11. 8:05–9:40 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 28 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/28, only registered: 0/28
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vymezení základních pojmů v oblasti projektového managementu, definování rozdílů a specifikace jejich významu. Studenti jsou seznamování se základními informacemi o procesním modelu projektového managementu a přehledu jeho hlavních procesů. Účelem je identifikace nejčastějších problémů při řízení projektů. Nedílnou součástí studia je i charakteristika základních osobních předpokladů pro výkon profese manažera projektu, možnosti zvyšování kvalifikace a kariérního růstu jak rovněž etika výkonu profese manažera projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět charakteristikám projektu, životních cyklu a různým fázím projektu;
- porozumět koncepci organizace projektu a analýzy proveditelnosti;
- aplikovat projektové techniky pro plánování, provádění a kontrolu projektu;
- určit zdroje s ohledem na faktory dokončení projektu, stanovit závislosti a délky úkolů s využitím softwarové podpory;
- aplikovat plán řízení rizik a analyzovat roli zúčastněných stran;
- pochopit odlišnosti v projektových standardech s rozšířením o agilní řízení projektu.
Syllabus (in Czech)

 • 1. Charakteristika a vymezení projektového managementu
  Definice projektového managementu, jeho význam, úloha a využití projektového řízení. Základní znalostní oblasti projektového managementu. Standardy a standardizace v projektovém managementu. Agilní přístupy k řízení projektů.
  2. Charakteristika a fáze životního cyklu projektu
  Vymezení cíle projektu. Projektový trojimperativ. Organizační struktura projektu. Programy, portfolia a kanceláře řízení projektů. Fáze řízení projektů. Životní cyklus a fáze projektu. Základní procesní model projektového řízení.
  3. Procesy projektového řízení
  Základní procesní model projektového řízení. Charakteristika procesů projektového řízení. Iniciace a zahájení projektu. Plánování projektu. Realizace (koordinace), vlastní řízení projektu. Monitoring a controling projektu. Ukončení projektu.
  4. Oblasti znalostí projektového řízení
  Charakteristika a využití jednotlivých základních oblastí znalostí projektového řízení. Řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace a rizik projektu.
  5. Role projektového manažera a projektový tým
  Složení a vedení projektového týmu. Vymezení rolí členů projektového týmu. Kompetence projektového manažera. Řešení problémů, komunikace, vyjednávání a leadership. Zainteresovanost a motivace členů projektového týmu.
  6. Rozpočet projektu a plánování rizik
  Přístupy k sestavení rozpočtu projektu. Nástroje a techniky odhadu nákladů. Řízení nákladů projektu. Význam a postavení rizika v projektovém řízení. Kategorizace a hodnocení rizik. Protiopatření proti hrozbám.
  7. Základní metody projektového řízení
  Charakteristika následujících metod: metoda logického rámce, metoda síťové analýzy, metody agilního projektového řízení, matice odpovědnosti, vývojový diagram, Paretova analýza.
Literature
  required literature
 • ADÁMEK, Pavel. Projektový managemet: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-272-0. info
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL and Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. info
 • SVOZILOVÁ, K. Projektový management. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. info
  recommended literature
 • PMI. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide). Project management institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. info
 • HELDMAN, Kim. Project Management Professional – výukový průvodce přípravou na zkoušku. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3799-4. info
 • SMEJKAL, V. and K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. info
 • DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ and Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4631-9. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Assessment methods (in Czech)
Hodnotící metody: semestrální práce a případová studie (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/PEMBKPMA