PEMBKZPI Establishment of Enterprises and Investing

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Fri 26. 2. 8:05–9:40 B208, Fri 19. 3. 8:05–9:40 B208, 9:45–11:20 B208
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Předmět předpokládá znalosti Podnikové ekonomiky a Účetnictví.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zaměřuje na seznámení studenta s mnoha náležitostmi, se kterými se setká při zakládání podniku (přípravě a realizaci investičního projektu) zejména v oblasti obchodu a služeb, ale také výroby. Cílem předmětu je naučit studenta sestavit realistický podnikatelský plán (záměr) se všemi podstatnými součástmi. Předmět rozšiřuje teoretické poznatky studentů z ekonomických předmětů, managementu, personalistiky a práva s důrazem na zahájení podnikání.V rámci přednáškového cyklu bude zajištěna přednáška odborníka z praxe MSP na téma praktické zkušenosti z investiční činnosti a strategického řízení MSP.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  4. Právní formy podnikání
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  6. Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  11. Udržitelné podnikání, environmentální management
  12. Investiční příležitosti
  13. Případové studie
  1. Podnikatelský plán, projekt, investiční záměr (PZ)
  Podstata a smysl PZ. Rozsah a formy PZ. Hodnota PZ jako know-how. Informační zabezpečení, situační analýza. Realizace plánu. Proč mnohé plány nových podniků selhávají? Podnikatelské riziko a jeho omezení či eliminace; Struktura PZ s důrazem na MSP.
  2. Historický vývoj a budoucnost podnikání
  Podstata a vývoj podnikání. České historické osobnosti podnikání. Úloha podnikání v ekonomickém rozvoji a budoucnost podnikání. Globalizace a znalostní společnost.
  3. Sociální a osobností předpoklady pro podnikatelskou činnost
  Definice podnikatele. Sebehodnocení a zodpovědnost rozhodnutí stát se podnikatelem. Zaměstnanecké vs. manažerské vs. podnikatelské cíle a motivace. Podnikatelské vzdělávání.
  4. Právní formy podnikání
  Legislativní prostředí pro podnikání. Právní formy podnikání v platném právním řádu. Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání. Typologie z pohledu výrobního, obchodního a podniku služeb. Podstata a rizika franchisingu.
  5. Technologie a plán výroby, řízení výrobních činností a služeb
  Metody organizace a řízení výroby. Výrobní činnost, její struktura a způsob uspořádání. Efektivní tok materiálu. Výrobní kapacita a časové fondy. Výpočty požadovaných počtů pracovníků, strojů, zařízení a ploch.
  6.Jakost v podnikatelské činnosti, ochrana spotřebitelských zájmů
  Systémy řízení jakosti. Plány a postupy při zavádění a udržování systému jakosti, audit jakosti. Ochrana zájmů spotřebitele v kontextu koncepce spotřebitelské politiky ČR. Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku.
  7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
  Základní právní normy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Plán BOZP, analýza rizik. Povinnosti podnikatele v oblasti PO.
  8. Inovační činnost a rozvojová strategie firmy, VaV
  Vývoj systému řízení. Nevyhnutelnost inovací. Inovační projekty a investice. Transfer znalostí a technologií. Věda a výzkum v prostředí ČR. Instituce podpory inovací, vědecko-technologické parky a podnikatelské inkubátory.
  9. Podnikatelská rizika v investiční činnosti podniku
  Vymezení pojmů a vztahů v oblasti investic a rizika. Ukazatele pro měření efektivnosti a návratnosti projektů. Zdroje financování. Podstata a princip rizikového kapitálu. Situační (sumarizační) analýzy: SWOT, PEST. Finanční analýza podniku, rozpočet projektu.
  10. Životní cyklus podniků, spojování podniků
  Životní cyklus podniku. Úvodní fáze života podniku. Problémy a varovné signály v podniku. Sanace, konsolidace, fúze a likvidace podniku. Koupě a prodej podniku jiným podnikem. Zakládání společných podniků. Strategické aliance; Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik.
  11. Udr
Literature
  required literature
 • FOTR, J. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. info
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0939-2. info
 • MATUSIKOVA, L., STELMACH, K. Zakládání podniku a investování. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-358-7. info
 • PROKOP, M. Jak napsat podnikatelský plán. Praha: CzechInvest, 2005. URL info
  recommended literature
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán. Praha:Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1263-1. info
 • CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. Ostrava: VŠB TU, 2002. ISBN 80-248-0200-7. info
 • VESELÝ, I., WOJNAROVÁ, E. Zpracováváme podnikatelský plán. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-079-0. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
One-to-One tutorial
Laboratory work
Skills demonstration
Seminar classes
Students' self-study
Assessment methods
Grade
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/PEMBKZPI