• 1.Jaké jsou moje administrativní povinnosti realizované v IS?
    V této nápovědě jsou shrnuty důležité administrativní úkony a povinnosti prováděné během studia v Informačním systému. Sledujte však pokyny své fakulty, zejména pravidelně čtěte „Poštu“ (e-mail) a červené (důležité) zprávy na „Vývěsce“.

    O řadě důležitých studijních povinností vás systém automaticky informuje prostřednictvím služby „IS připomíná“ (více v nápovědě). Kromě situací popsaných v nápovědě, upozorňuje systém automaticky také na termín podání žádosti o ubytovací stipendium nebo na vložení posudků do archivu vaší závěrečné práce.

    V případě pochybností se obraťte na studijní oddělení

    is.slu.cz Studijní oddělení

  • 2.Registrace a zápis předmětů
    V období registrace si zaregistrujte předměty. Bezproblémové předměty vám budou zapsány automaticky v období zápisu. U bezproblémově zaregistrovaných předmětů si můžete volit rozvrhové seminární skupiny (je-li na ně předmět rozdělen).

  • 3.Povinnosti vyžadované vyučujícím
    Liší se předmět od předmětu, typicky je nutné přihlásit se na zkoušku a odevzdávat elektronické práce v agendě Studijní materiály. Informujte se u vyučujícího.

  • 4.Povinnosti během studia
    K dispozici je řada aplikací v agendě Student, podrobněji viz též níže.

    Informační systém Student
    Studijní materiály (e-learning)
    Vystavování materiálů učitelem, elektronický sběr úloh v odevzdávárnách.

    Informační systém Student Výuka
    Přihlašování na zkoušky
    Učitel vypisuje zkušební termíny se všemi potřebnými informacemi. Data přihlašování na zkoušky a odhlašování ze zkoušek určuje vyučující, v případě nejasností se na něj můžete obrátit. Je možné si o vypsání nových zkušebních termínů nechat zasílat upozornění na e-mail prostřednictvím agendy Události.

    Informační systém Student Konec semestru
    Známky za celé studium, získané kredity a studijní průměr
    Kontrolujte si získaná hodnocení a neprodleně nahlaste všechny chyby kompetentním osobám.

    Informační systém Student Závěr studia
    Předmětová anketa
    Vaše zpětná vazba ke kvalitě výuky (děkujeme za vyplnění).

    Informační systém Student Konec semestru
    Kdy jsem omluven
    Zkontrolujte si omluvenku, kterou jste odevzdali na studijní oddělení.

    Informační systém Student Výuka
    Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
    V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

    Informační systém Student Závěr studia
    Přiřazení předmětů k oborům (pro účely kreditové kontroly studia)
    Proveďte přiřazení kvůli kontrole studia.

    Informační systém Student Během studia

  • 5.Další povinnosti
    Kontrola osobních údajů
    Na počátku studia a kdykoliv při změně osobních údajů.

    Informační systém Personální Kontrola a změny osobních údajů
    Žádost o ubytovací stipendium
    Chcete-li pobírat ubytovací stipendium.

    Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování
    Rozpisy témat
    Ke konci studia: výběr témat závěrečných prací

    Informační systém Studium Rozpisy témat
    Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
    V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

    Informační systém Student Závěr studia Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce

  • 6.Nejpoužívanější informační zdroje
    Rozvrh
    Váš rozvrh, hledání dle předmětů, učeben, vyučujících.
    Hledání osoby
    Vyhledání osobní stránky uživatele IS SU.
    Prohlídka Katalogu předmětů
    Vyhledávání studijních kurzů.
    Dokumenty
    Veřejné a neveřejné nástěnky dokumentů.

  • 7.Pravidla použití a změna hesla
    Pro změnu hesla použijte cestu

    Informační systém Systém Změna hesla

    Je vaší povinností udržovat heslo bezpečné. Nesete zodpovědnost za úkony, které by někdo v IS učinil pod vaší identitou. Jste povinni se v systému chovat podle přijatých pravidel, pokud je ještě neznáte, přečtěte si tuto Nápovědu.

  • 8.Co znamená identifikace za jménem studenta?
    Studenti jsou v IS často identifikováni řetězcem, popisujícím jejich studium. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na SU získáte v prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

    Informační systém Studium Programy, obory a směry

    Programy, obory a směry

    Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
    Bc. Jana Nováková, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
    M: magisterský program
    B: bakalářský program
    D: doktorský program
    V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
    Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
    Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
    Má-li studium jinou formu než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
    Jan Novák, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
    Ing. Jana Nováková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

  • 9.Jak si mohu zkontrolovat, jaké předměty musím ještě absolvovat?
    Aplikace umožňuje zkontrolovat si průchod studiem pomocí kontrolních šablon cestou:

    Informační systém Student Během studia Kontrola průchodu studiem

    Volba „Zobrazit“ seznam mých povinných a povinně volitelných předmětů vypíše předměty obsažené v povinných šablonách zařazených k tomuto studiu.

    Povinné kontrolní šablony
    Definují seznamy povinných předmětů a bloky povinně volitelných předmětů. Mohou obsahovat kvantitativní podmínky (kolik povinně volitelných předmětů nebo kolik kreditů je nutné splnit), nebo (v přípravné fázi zavádění agendy) pouze výčty relevantních předmětů.
    Doplňkové kontrolní šablony
    Upřesňují případná další kontrolní pravidla.
    Šablony přiřazené ke studiu
    Studijní oddělení skupinám studentů přiřazuje ty šablony, které jsou pro ně relevantní. Podle těchto šablon bude posuzováno vaše studium. Domníváte-li se, že v šabloně je nepřesnost, neúplnost nebo chyba, obraťte se na studijní oddělení.

  • 10.Kde najdu moje omluvenky?
    Pro kontrolu omluvenek použijte aplikaci

    Informační systém Student Výuka Kdy jsem omluven

    Aplikace eviduje omluvenky zadané studijním oddělením. Omluvenka pro určitý termín se zadává k osobě pouze jednou, studujete-li tedy na více fakultách, stačí se omluvit libovolnému studijnímu oddělení.

    Údaje „Omluven od“ a „Omluven do“ mohou být zadány s přesností na hodiny a minuty (např. při zpoždění dopravy). Údaj „Omluveno“ je důležitý pro uznání omluvy – při příliš pozdním doručení omluvenky na studijní oddělení nemusí být omluva uznána.

  • 11.Kam mi přijde ubytovací stipendium? Kdy si mohu změnit číslo účtu?
    Přiznané ubytovací stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu. Pokud zjistíte, že číslo účtu zobrazené na stránce

    Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování

    bylo vloženo špatně, můžete jej sami upravit v aplikaci

    Informační systém Stipendia Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií Změnit číslo účtu

  • 12.Přehled pojmů vztahujících se ke studiu
    autozápis
    Aplikace automatický zápis je spuštěna jeden den před začátkem období zápisu/změn v zápisu a každou noc prověřuje, jaké změny nastaly v registrovaných předmětech. Sleduje registrace nových předmětů, stávající nepotvrzené registrace a žádosti o změnu typu ukončení předmětu. Pokud je registrace bezproblémová, operaci potvrdí – předmět zapíše. Aplikace automatického zápisu je ukončena jeden den po konci období zápisu/změn v zápisu.
    forma studia
    Vyjadřuje způsob studia.
    prezenční
    Výuka probíhá kontaktním způsobem prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení apod.
    distanční
    Výuka zahrnuje minimum kontaktu s učitelem, jedná se o samostudium.
    kombinovaná
    Kombinace prezenční a distanční formy výuky, realizováno např. konzultacemi jednou měsíčně a samostudiem (dříve byl pro tuto formu studia užíván pojem dálkové studium).
    celoživotní
    Studium v celoživotních studijních programech.
    období – též semestr
    Studijní agendy jsou organizovány po pojmenovaných obdobích, např. „podzim 2004“. Eviduje se fakultní období a jeho harmonogram – začátek a konec registrace, zápisu předmětů, změn v zápisu předmětů, výuky, rozpisu do seminárních skupin, zkouškového a prodlouženého zkouškového období a datum zveřejnění rozvrhu.
    opakovaný předmět
    Neukončí-li student předmět (nezíská-li úspěšnou známku), musí si jej opakovaně zapsat v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. Opakovaně neúspěšně absolvovaný předmět je důvodem k ukončení studia. Neúspěšně opakované předměty kontroluje studijní oddělení.
    prerekvizity
    Popisují studijní povinnosti, které musí být splněny, aby mohl být předmět zapsán.
    problémová (červená) registrace
    V katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
    • překročená kapacita kurzu,
    • nesplněné prerekvizity,
    • kurz je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru.
    registrační vlna
    Stanoví pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů.
    stav studia
    Evidovaná událost, která může ve studiu nastat, např. zápis ke studiu, přerušení studia apod. Má-li studium k určitému datu některý aktivní stav, říkáme, že je k tomu datu aktivní. Řadu operací v IS může provádět pouze osoba, která má nyní aktivní studium. Související pojmy jsou neaktivní studium (student přerušil studium, z hlediska ČR není studentem), ukončené studium a úspěšně ukončené studium.

    Eviduje se také stav studia oboru. Lze např. jeden ze dvou studovaných oborů přerušit a ve druhém pokračovat.

    studijní obor
    Může být zařazen pod jeden nebo více studijních programů. Student vždy studuje konkrétní studijní program a v něm jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je jednooborový nebo dvouoborový, studovaný v tzv. oborové kombinaci. Je-li každý z oborů jednoho studia veden na jiné fakultě, jedná se o mezifakultní studium. Eviduje se celostátní kód, zkratka, název oboru.
    studijní program
    Určuje širší téma studia. Fakulta otvírá studium v rámci studijních programů v určitých studijních oborech. Typ studijního programu:
    bakalářský
    Typicky tříletý nebo čtyřletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Bc. bakalář.
    magisterský
    Typicky pětiletý nebo šestiletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
    magisterský navazující
    Typicky dvouletý nebo tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
    doktorský
    Typicky tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Ph.D. doktor.
    rigorózní
    Program pro rigorózní řízení.
    celoživotní
    Program není zakončen získáním titulu. Absolvuje se v rámci celoživotního vzdělávání, nebo student později přestoupí např. na bakalářský program.
    U studijního programu se eviduje celostátní kód, zkratka, název, typ a standardní doba studia. Přehled udává aplikace

    Informační systém Studium Programy, obory, směry
    studium
    Popisuje pobyt studenta na škole od zápisu ke studiu v konkrétním studijním programu do ukončení studia v tomto programu. V rámci programu student studuje jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor může být členěn ještě na studijní směry. U studia se dále eviduje mateřská fakulta studia, rok přijetí, stav studia, forma studia, typ financování studia a studijní skupina.
    učo
    Jedinečná identifikace osoby, zůstává např. i pokud ukončí student studium a po několika letech se na školu opět vrátí.
    ukončení předmětu
    Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení je to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné – předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

    Informační systém Předměty Přehled ukončení a hodnocení
    zápis předmětů
    Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů.
    změny v zápisu předmětů
    Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů. Typicky první dva týdny v semestru. Od období zápisu předmětů se liší pouze didakticky, aplikace IS fungují obdobně.
    žádost o výjimku
    Nesplní-li student při registraci předmětu podmínky, vznikne problémová registrace. U těchto registrací lze kliknutím požádat učitele o udělení výjimky čili souhlasu se zápisem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz.