Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je koncipován tak, aby studentům poskytl ucelené teoretické i praktické vzdělání v oblasti veřejných knihoven, které se uplatňuje nejen v oblasti komunitního knihovnictví, ale také v dalších oblastech kultury. Důraz je kladen rovněž na praktické dovednosti, které studenti mohou získat v rámci cvičení, užší spolupráce je zajištěna s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě a Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti veřejného knihovnicví, literatury, filmu, hudby, médií, motivovat jej k vlastní tvůrčí práci a dává studentům prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů v nabídce povinně volitelných předmětů.

(?)

Absolvent disponuje odbornými znalostmi pro oblast veřejného knihovnictví s důrazem na komunitní roli veřejných knihoven. Ve vztahu k hlavnímu oboru studia bude vzděláván ve vybraných oblastech společenských věd, knižní kultury, české a světové literatury, získá poznatky o kulturní politice ČR v rámci EU. Značná pozornost je věnována praktické činnosti knihoven včetně důkladného seznámení s používanými informačními technologiemi. Součástí studia je i příprava na komunikaci s klienty a institucemi. Poznatky a získané dovednosti bude student schopen díky systému četných cvičení a konzultací s odborníky z knihoven aplikovat v praxi. Absolvent bude odborně teoreticky a ve vysoké míře prakticky připraven uplatnit se v hlavním oboru studia, zároveň si osvojí široké spektrum všeobecných i speciálních znalostí, které zvýší jeho míru adaptability na podmínky a požadavky praxe.

Absolvent bude schopen uplatnit se jako řídící pracovník veřejných knihoven (všech úrovní řízení), bibliograf (konceptor, tvůrce všech typů bibliografických děl), akvizitér knihovních a speciálních fondů, ediční pracovník, odborný informační pracovník bibliograficko-informačních služeb, referenční specialista vyřizující dotazy z referenčních systémů a databází, lektor besed, lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy, celoživotního vzdělávání, moderátor komunitních aktivit, tiskový mluvčí kulturních institucí atd.

(?)

P1801

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Zkratka: KKT
Kód: 7201T011
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7201 N7201 InSK Informační studia a knihovnictví

Ke studiu již nelze přijímat.