Archeologie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je vychovávat absolventy s ucelenou kvalifikací archeologa na magisterské úrovni, zaměřené na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru. Výuka se opírá ve faktografii i metodice o základ, získaný bakalářským studiem. Důraz se klade na získání základního přehledu o archeologii Evropy, na schopnost nalézat širší chronologické a geografické souvislosti a na historickou interpretaci. Absolventi budou kompetentní ucházet se o doktorské studium oboru archeologie na našich i zahraničních vysokých školách.

(?)

Absolventi mají takové teoretické a metodické znalosti a praktické (technické) dovednosti, aby mohli organizovat a vést terénní archeologický výzkum a jeho dokumentaci, zpracovávat jeho výsledky prostřednictvím nálezové zprávy, vést, popř. sami provádět konzervaci archeologických nálezů, tvořit, uchovávat a prezentovat muzejní archeologické sbírky v muzeích všech stupňů, zpracovat archeologické prameny heuristicky, interpretovat je a realizovat ze své odborné a vědecké činnosti publikační výstupy.

Absolventi jsou kompetentní k zastávání míst odborných pracovníků v oboru archeologie v muzeích, institucích památkové péče (ať již ve speciálních Ústavech archeologické památkové péče nebo na územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu), v ústavech Akademie věd ČR, na vysokých školách či občanských sdruženích, popř. soukromých firmách, věnujících se archeologickému terénnímu výzkumu. Jsou rovněž kompetentní k zastávání adekvátních pozic úředníků ve státní správě, samosprávě a institucích památkové péče při správě a ochraně archeologického kulturního dědictví.

(?)

P7109 Archeologie

(?)
1
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Archeologie
Zkratka: Arch
Kód: 7105T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7109 N7109 Arch Archeologie

Ke studiu již nelze přijímat.