Historie-muzeologie

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je příprava teoreticky vzdělaných absolventů v oblasti historických věd a muzeologických disciplín, kteří současně budou vládnout schopnostmi adaptovat se na požadavky současné odborné a vědecké praxe.

(?)

Absolventi jsou vybaveni teoretickými znalostmi o historickém a kulturním vývoji Evropy s akcentem na české země a středoevropský prostor, osvojují si historické, kulturně historické vnímání dějinného vývoje a disponují nejnovějšími poznatky na poli odborné historie, muzeologie, dějin hmotné kultury, péče o památky a ochrany kulturního dědictví. Absolventi si rovněž osvojují praktické dovednosti z oblasti práce s informačními zdroji, s písemnými, ikonografickými a především hmotnými prameny, artefakty a muzeáliemi. Absolventi jsou také schopni zapojit se do současného odborného výzkumu. Důležitou součást profilu absolventa tvoří schopnost orientovat se v současných trendech české a evropské historiografie a historické metodologie, zvládnutí aktuálních přístupů uplatňovaných v oblasti muzeologických disciplín a dějin hmotné kultury.

Absolventi nacházejí uplatnění v odborných vědeckých a kulturních institucích (archivy, muzea, ústavy památkové péče atd.), v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti ochrany kulturního dědictví, v mediální sféře, v neziskovém i soukromém sektoru. Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorských studijních oborů v oblasti historických věd a příbuzných disciplín.

Odborný / samostatný nebo řídící pracovník, výzkumný pracovník v historických, kulturně historických, muzejních, archivních, památkových aj. institucích (např. vědecko-výzkumný pracovník, archivář, kurátor, památkář), odborný referent, specialista ve veřejné správě a samosprávě, zaměstnanec v mediální sféře (redaktor).

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Historie-muzeologie
Zkratka: HaMRig
Kód: 7105T025
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 7. 2022
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy