Kulturní dědictví v regionální praxi

Rozbalit vše

Absolvent disponuje rozšířenými znalostmi z oblasti dějin českých zemí v kontextu obecně historického vývoje, znalostmi a profesními dovednostmi v samostatnému působení v oblasti kulturních dějin, kulturního dědictví českých zemí a jeho regionů, jejich prezentace, animace a popularizace v rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit, zejména turismu. Má rozšířené kompetence v oblasti vědeckého výzkumu v celé struktuře metodických postupů historických věd, prezentace výsledků ústní a zejména písemnou formou. Má jazykové kompetence pro práci s informačními zdroji, ke komunikaci s partnery v rámci úředního styku, se zahraničními návštěvníky kulturních a historických institucí, s klienty volnočasových zařízení. Má kompetence při řídící a organizační činnosti v uvedených oblastech. Úroveň akademických a profesních dovedností je kompatibilní s modelem vzdělávání v oblasti humanitních věd, turismu a příbuzných disciplín na domácích a zahraničních vysokých školách.

Instituce se zaměřením na oblast historie, kulturní dějiny, muzejnictví a památkové péče, v aplikované sféře zejména na oblast médií a public relations, cestovní ruch/turismus, na služby v terciální sféře, ve veřejné správě a v dalších subjektech státního, veřejného i privátního sektoru, využívajících poznatky kulturně historického charakteru. Absolvent je připraven reagovat na potřeby trhu práce, přizpůsobit se potřebám specifických skupin klientů a uživatelů, působit ve specifických regionech s rozvojovým kulturně historickým potenciálem.

Odborný / samostatný nebo řídící pracovník, výzkumný pracovník v historických, kulturně historických, muzejních, archivních, památkových aj. institucích; odborný referent, specialista ve veřejné správě a samosprávě; v cestovním ruchu (průvodce-specialista, specialista / koordinátor volnočasových aktivit, vedoucí pracovník cestovních kanceláří, agentur a informačních center; hotelových, lázeňských a volnočasových zařízení); v médiích a PR (tiskový mluvčí, redaktor), poradce privátních a podnikatelských subjektů pro kulturně historickou oblast, péči o kulturní dědictví ad.

(?)

Doktorský studijní program P7105 Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny a další příbuzné programy

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kulturní dědictví v regionální praxi
Zkratka: KDvRPRig
Kód: 7105T091
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Program: N7106 N7106 HiSt Historická studia