UBKDX018 Syntax 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UBKC0010 Morfologie 1 || UBKDX010 Morfologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína navazuje na DX017 a prohlubuje u studentů pochopení vnitřní výstavby vyšších mluvnických celků a jejich fungování v komunikaci. Cílem je také kvalitní znalost interpunkce a schopnost jejího náležitého odůvodnění. Výklady se opírají o konkrétní jazykový materiál a zahrnují i popis rysů komunikačních situací, které ke vzniku komunikátů vedou. Základní studijní příručka má podobu distančního textu nazvaného Základy syntaxe, v němž jsou veškeré výchozí teoretické výklady. Ty je vhodné doplnit z doporučené literatury.
Osnova
 • 1. Syntaktické vztahy a jejich realizace.
  2. Pojetí větných členů a jejich klasifikace, větná a nevětná podoba větných členů.
  3. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích (včetně vsuvky).
  4. Souvětí a jeho charakteristika. Složitější případy interpunkce v souvětí.

Literatura
  povinná literatura
 • Svobodová, J. Základy syntaxe. Distanční text. Opava, 2009. info
  doporučená literatura
 • Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. VADE MECUM BOHEMIAE, 2012. info
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE, 2010. info
Informace učitele
- Teoretické i praktické zvládnutí syntaktické problematiky se ověřuje u zkoušky, její součástí je vstupní písemný test s interpunkčním diktátem.
- V ústní části student prokáže schopnost rozboru textu a náležité odborné argumentace (s uplatněním syntaktické terminologie). Vychází se z distančního textu Základy syntaxe.
- Student, který neabsolvoval potřebnou část přímé výuky nebo má disciplínu zapsanou opakovaně, donese ke zkoušce podrobný popis vlastního postupu samostudiem o rozsahu minimálně 60 řádků (vytištěný a překontrolovaný, bez interpunkčních a jiných pravopisných chyb).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.