UBKKDBP048 Hudební dramaturgie a mimořádné projekty

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Mikulášková (přednášející)
Mgr. Eva Mikulášková (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Mikulášková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se soustředí na výuku teoretické i praktické hudební dramaturgie a tvorby mimořádných projektů, vztahujících se k chodu hudebních a divadelních institucí, umělecky zaměřených oborů i hudebních a divadelních festivalů. Posluchač bude seznámen s praktickým chodem českých i zahraničních uměleckých institucí a festivalů, veden k vlastní tvorbě dramaturgie divadelní / hudební sezóny a také mimořádného projektu (včetně jeho zajištění – harmonogram, produkce, doprovodné aktivity ad.). Během výuky se posluchač seznámí s doporučenou českou i cizojazyčnou teoretickou literaturou, způsoby tvorby mimořádných projektů a jejich prezentací. Prakticky se naučí problematiku vnímat pomocí exkurzí do předních českých hudebních divadel.
Osnova
 • 1. Hudba a slovo. Základy dějin hudby a hudebního divadla
 • 2. Teoretické základy stavby hudební a hudebně-divadelní dramaturgie s přihlédnutím k současným trendům
 • 3. Tradiční filharmonická a operní dramaturgie, možnosti tvorby mimořádných projektů, představení výběru audiovizuálních ukázek i příslušných dokumentů a odborné literatury
 • 4. Progresívní a festivalová dramaturgie hudební a hudebně-divadelní, možnosti tvorby mimořádných projektů, představení výběru audiovizuálních ukázek i příslušných dokumentů a odborné literatury
 • 5. Dramaturgická a režijní koncepce operní inscenace, analýza vybraných audiovizuálních ukázek
 • 6. Propagace a produkce inscenace s přihlédnutím ke grantovému systému, mimořádné doprovodné projekty
 • 7. Prezentace vlastní dramaturgické a režijní koncepce operní inscenace, propagační i produkční harmonogram se zhodnocením možností tvorby mimořádného projektu
 • 8. Exkurze do hudebního divadla – prohlídka zákulisí, nahlédnutí do zkušebního procesu
 • 9. Reflexe exkurze – sdílení zkušeností a zážitků
 • 10.Tvorba mimořádného projektu pro děti, workshop
 • 11.Studentský projekt či možnosti tvorby mimořádných projektů na univerzitní půdě
 • 12.PR, reklama a propagace projektu
 • 13.Prezentace vlastního studentského projektu, vypracování propagačního i produkčního harmonogramu
 • Povinná literatura: BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. NOVOTNÁ, E. – NOVÝ, J. – MUSIL, M. PR management. Praha: Oeconomica, 2006. SMOLÍKOVÁ, M. Management v kultuře. Praha, 2008. ŠKARABELOVÁ, S. Komunikace a Public Relations. Brno: MU, 2005. TROJAN, J. Dějiny opery: tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Praha: Paseka, 2001. Doporučená literatura: GREGOR, V. Česká a slovenská hudebně dramatická tvorba pro děti. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1966. LÉBL, V. Cesty moderní opery. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. PATOČKA, J. – HEŘMANOVÁ, E. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha: ASPI, 2008. SMOLKA, J. Dějiny hudby. Brno: TOGGA agency, 2001. ŠKARABELOVÁ, S. – NESHYBOVÁ, J. Ekonomika kultury a masmédií. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ŠKARABELOVÁ, S. Marketing ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2007. TYRRELL, J. Česká opera. Brno: Opus musicum, 1992. WARRACK, J. H. – WEST, E. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, 1998.
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %), aktivní přístup při diskusích a společných interpretacích. Orientace v doporučené literatuře. Přehled o aktuální hudební a operní dramaturgii. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Přednes referátu (cca 15-20 min.) na zvolené/zadané téma (bude určeno na počátku semestru). Očekává se jeho individuální uchopení, nezbytně spojené s veřejnou prezentací vlastního názoru před ostatními studenty a s přirozenou snahou o jeho obhájení. Úspěšné zvládnutí ústní zkoušky (součástí je obhajoba návrhu vlastního mimořádného projektu a jeho zajištění).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UBKKDBP048