UCJIK026 Italská syntax 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
10/0/0. Přednáška 10 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška z italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché. Důsledně se odlišuje pojem "věta" od pojmu "výpověď". Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. Seminář se zaměřuje na rozbor věty a textů. Jsou sledovány otázky vztahu morfologie a syntaxe, struktura predikátu (zde také v porovnání s češtinou). Pozornost se zaměřuje na sloveso jako syntaktické a sémantické centrum věty a na slovesný modus jako indikátor větné modality.
Výstupy z učení
Descrizione formale della frase italiana;
Descrizione funzionale dell'enunciato in italiano;
Conoscenza di terminologia di base. Analisi dei testi, elaborazione degli esercizi;
Osnova
  • Programma 1. Introduzione. Che cosa e' la sintassi? 2. Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello della struttura informativa dell`enunciato, 3. Struttura della frase, sintagma, 4. Frase predicativa, frase presentativa, Verbo transitivo, intransitivo 5. Il verbo - centro sintattico e semantico della frase, Elementi della frase, 6. Funzioni sintattiche, Soggetto, predicato, 7. Struttura del predicato, 8. Diatesi - funzione, 9. Ordine dei costituenti nella frase italiana, 10. Tipi di frase I, caratteristiche sintattiche della frase dichiarativa e interrogativa 11. Tipi di frase II, caratteristiche sintattiche della frase imperativa e della frase ottativa 12. Modalita' della frase semplice, Funzione illocutoria dell`enunciato
Literatura
    povinná literatura
  • Opora pro kombinované studium v e-learningu. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli 1995. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991.
    doporučená literatura
  • Beccaria, G. L. Dizionario di linguistica. Torino: Einaudi 1996. D’Achille, P. L’italiano contemporaneo. Bologna: Mulino, 2003.
Výukové metody
lezione, seminario
Metody hodnocení
test scritto
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=1975
Požadavky: Aktivní účast na seminářích (min. 80 %) s předem vypracovanými cvičení, test na konci semestru. Viz opora Italská syntax 1 Odevzdat vypracovaná cvičení zadaná pro jednotlivé lekce v oporách, test na konci semestru. Literatura: Povinna literatura: Studijni material a texty k rozboru v elektronicke podob. MOODLE. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli 1995. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991. Doporu.ena literatura: Beccaria, G. L. Dizionario di linguistica. Torino: Einaudi 1996. D?fAchille, P. L'italiano contemporaneo. Bologna: Mulino, 2003. Graffi, G. Sintassi. Bologna: Mulino, 1994. La Fauci, N. Compendio di sintassi italiana. Bologna: Mulino, 2009. Renzi, L. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. I. Milano: Mulino, 1991. Renzi, L., Salvi, G. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. II. Milano: Mulino, 1991. Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, sv. III. Milano: Mulino, 1991. Sbisa, M. (red.) Gli atti linguistici. Milano: Feltrinelli, 1978. Simone, R.: Fondamenti di linguistica. 7a ed. Roma-Bari: Laterza, 1996.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK026