UCJIK347 Italský jazykový seminář 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/4. Seminář 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v jazykovém semináři má syntetizující charakter. Je založena na využívání poznatků, které student získává při studiu italské morfologie, syntaxe a lexikologie. Náplň tvoří četba a rozbor italského textu se zaměřením na zásadní jazykové jevy, kterými se italština jako jazyk na pomezí jazyka analytického a syntetického liší od češtiny jako jazyka syntetického. Cílem semináře je prohloubit pochopení jazykového systému italštiny, usnadnit rychlou orientace v rozsáhlejším textu a současně rozšiřovat slovní zásobu. Rozebíraný text má být nosný i z hlediska obsahu tak, aby znamenal doplnění poznatků v oblasti historie, kultury a reálií Itálie. Sylabus předmětu tvoří (obměnitelný) soubor textů o rozsahu 10-15 stran sloužící jako materiál k jazykové analýze. Sylabus: Soubor textů k analýze 1. Ginzburg, N. Lessico famigliare. Torino: Einaudi, 1963. S. 50-65. 2. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001. S. 150-167. 3. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001. S. 308-335. 4. Buzzati, D. Il deserto dei Tartari. Milano: Mondadori, 1995. S. 3-20. 5. Parks, T. Italiani. Milano: Bompiani, 1995. S. 159-171. 6. Levi, C. Cristo si e' fermato a Eboli. Torino: Einaudi, 1990. S. 70-79. Analyzované a srovnávané jevy: Pronominální subjekt v italské větě, postavení adjektiv, předložkové vazby s adverbiálním významem, kategorie aspektu ve srovnání s kategorií vidu v češtině, funkce a významy italských gram. časů, struktura predikátu, modální schémata větných typů, modální schéma souvětné. Chiuchiu', A., Fazi, M. C., Bagianti, R. Le preposizioni. Perugia: Guerra, 1994. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli, 1995. Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, III. Milano: Mulino, 1991. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991. Serianni, L. Italiano: Grammatica, sintassi, dubbi. Torino: Garzanti, 2000. Požadavky: Aktivní účast na seminářích (min. 80 %) s předem zpracovaným textem, test na konci semestru.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK347