UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVD0011/A: St 13:55–15:30 M6, I. Zmeták
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin
Určeno studentům 2. a 3. ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře navazují na přednášky z obecných a českých dějin raného novověku. Jsou zaměřeny především analyticky, na rozbor pojmového aparátu, četbu a interpretaci písemných i ikonografických pramenů. Cílem je přiblížit studentům specifika výzkumu starších dějin a posílit jejich praktickou orientaci v pramenech, pramenných příručkách (knihopis, repertoria rukopisů...) a literatuře. Před chronologickým přístupem jsou upřednostněny systematicky socio-kulturně zaměřené kapitoly, které mají zaostřit pozornost studentů na hlavní okruhy problémů období raného novověku s přihlížením ke středoevropskému kontextu. Zvláštní důraz je kladen na přínosy a perspektivy novějšího bádání.
Výstupy z učení
Jsou zaměřeny především analyticky, na rozbor pojmového aparátu, četbu a interpretaci písemných i ikonografických pramenů. Cílem je přiblížit studentům specifika výzkumu starších dějin a posílit jejich praktickou orientaci v pramenech, pramenných příručkách (knihopis, repertoria rukopisů...) a literatuře.
Osnova
 • 1. Myšlení člověka 16.století
  2. Knihtisk a knihovny
  3. Změny a revolucionáři ve vědě. (M. Koperník, Paracelsus, Ján Jesenský, Vavřinec Benedikt Nedoserius)
  4. Významní humanisté
  5. Národy světa optikou 16.století
  6. Portugalské objevné plavby a Španělské impérium
  7. Objevování Afriky
  8. - 9. Kolonizace Střední a Jižní Ameriky
  10. Dálný Orient a ostrovy Jižních moří
  11. Otroctví a rozvoj pirátství
  12. Hledání spravedlivé společnosti
  13. Na cestě k věku rozumu. Od osobností k Akademiím věd.
Literatura
  doporučená literatura
 • Rachum, I. : The Meaning of "Revolution" in the English Revolution (1648-1660). Journal of the History of Ideas 56, 1995, 2, s. 195-215 (pro studenty SLU přístupno v databázi www.jstor.org). info
 • Hroch, M. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha 1981. info
 • Foucault, M. Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha 1994. info
 • Foucault, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha 2000. info
 • Hroch, M. a kol.:. Encyklopedie dějin novověku 1492-1815. Praha 2005. info
 • Im Hof, U. Evropa a osvícenství. Praha 2001. info
 • Black, J. Evropa osmnáctého století. Praha 2003. info
 • Goodman, D. Goodman, D.: The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca - London 1994. info
 • Tinková, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004. info
 • Storchová, L. Humanistická komunikace a její sociální rozměr. ČMM 122, 2003, s. 61-98. info
 • Kroupa, J. Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006. info
 • Munck, T. Munck, T.: Evropa sedmnáctého století. Praha 2003. info
 • Schama, S. Občané. Kronika francouzské revoluce. Praha 2004. info
 • Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006. info
 • Vocelka, K. Otázky výzkumu 18. století v habsburské monarchii ve světle nejnovější metodologické diskuse. ČMM 121, 2002, s. 433 - 439. info
 • De Sévigné, M. Rozhovory na dálku. Praha 1977. info
 • Geremek, G. Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha 1999. info
 • Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004. info
 • Darnton, R. The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800. London 1979. info
 • Miller, J. Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha 2006. info
 • Himl, P. Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007. info
Výukové metody
Semináře navazují na přednášky z obecných a českých dějin raného novověku. Jsou zaměřeny především analyticky, na rozbor pojmového aparátu, četbu a interpretaci písemných i ikonografických pramenů. Cílem je přiblížit studentům specifika výzkumu starších dějin a posílit jejich praktickou orientaci v pramenech, pramenných příručkách (knihopis, repertoria rukopisů...) a literatuře. Před chronologickým přístupem jsou upřednostněny systematicky socio-kulturně zaměřené kapitoly, které mají zaostřit pozornost studentů na hlavní okruhy problémů období raného novověku s přihlížením ke středoevropskému kontextu. Zvláštní důraz je kladen na přínosy a perspektivy novějšího bádání.
Metody hodnocení
Hodnocení práce s prameny a tématy a jejich spracování v seminárních pracích a jejich prezentacích
Informace učitele
Aktivní účast na hodinách, četba zadané literatury, úspěšné absolvování závěrečného testu. Seminární práce má podobu recenze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD0011