UO00038 Radiologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Habrman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Habrman, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UO00008 Biofyzika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zaměření na radiologické obory: radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. Na radiační ochranu. Seznamuje se základy vyšetřování rentgenovým zářením.
Osnova
 • Obsah přednášek:
  1. Radiodiagnostika, její vztah k ostatním zobrazovacím metodám a její specifické postavení mezi ostatními medicínskými obory,. Historie a koncepce radiodiagnostiky.
  2. Vznik a vlastnosti rtg záření. Vznik a tvorba rtg obrazu, kvalita rtg obrazu, faktory ovlivňující kvalitu obrazu. Klasická rentgenologie - skiaskopie, skiagrafie.
  3. Kontrastní látky. Fyzikální vlastnosti kontrastních látek, jejich druhy, výrobci, cena, užití v praxi.
  4. Nežádoucí účinky kontrastních látek a jejich terapie. První pomoc na rtg oddělení.
  5. Zvláštnosti vyšetřování dětských pacientů.
  6. Mamologická problematika.
  7. Základy vyšetřování ultrazvukem - principy, užití, intervence pod USG kontrolou.
  8. Angiografická vyšetření, DSA, angiointervence.
  9. Vyšetření computerovou tomografií, principy, užití, CT vyšetření dětských pacientů.
  10. Vyšetření magnetickou rezonancí, principy, užití, kontraindikace.
  11. Atomový zákon (z.č. 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření).
  Obsah seminářů:
  1. Seznámení s provozem rtg pracoviště.
  2. Seznámení se základními druhy rtg vyšetření.
  3. Seznámení se základními druhy rtg vyšetření.
  4. Příprava klienta/pacienta před rtg vyšetřením.
  5. Přizpůsobení techniky rtg vyšetření dětským pacientům - hodnoty, speciální držáky, doprovod.
  6. Příprava pacientů k USG vyšetření, specifika organizace provozu USG pracoviště.
  7. Příprava pacientů k USG vyšetření, specifika organizace provozu USG pracoviště.
  8. Angiopracoviště, specifika provozu, příprava pacienta, radiační ochrana.
  9. CT pracoviště, provoz, příprava pacientů.
  10. MR pracoviště, provoz; příprava pacientů k vyšetření magnetickou rezonancí.
  11. Praktický dopad AZ. Ochrana před zářením.
  Dle pokynu vyučujícího bude realizována exkurze na radiologickém pracovišti. Studující si donesou plášť a přezůvky.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠAJTER, VÍT A KOL. Biofyzika, biochémia a radiológia. 1.vyd. Osveta: Martin, 2006. info
 • VÁLEK,V. A KOL. Moderní diagnostické metody ( díly I.-IV, VII), Brno: IDV PZ 1996, 1999. info
 • BAKOS A KOL. Nukleární medicína. Učební text pro posluchače 1.LF UK Praha, SPES, 1994, 1996. info
 • CHUDÁČEK, Z. Radiodiagnostika. Banská Bystrica: Osveta 1993. info
 • KOLÁŘ . Úvod do nových radiodiagnostických metod. Praha:Avicenum, 1984. info
  doporučená literatura
 • DIENSTBIER, Z. A KOL. Diagnostika metodami nukleární medicíny. Praha:Avicenum, 1989. info
 • SVOBODA. Základy techniky vyšetřování rentgenem. Praha:Avicenum, 1976. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Aktivní účast na seminárním cvičení
Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.