UPPVPP052 Úvod do kriminologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dana Křupalová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Křupalová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Dana Křupalová
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
PŘEDNÁŠKA Obsahem předmětu je základní přehled kriminologie, vědy vyplňující informační mezeru mezi sociální patologií a penologií. Cílem je pochopení pojmu, předmětu, úkolů a rozvoje kriminologie, také rozpoznání motivací jedinců páchajících trestnou činnost a získání náhledu na situaci oběti trestného činu především v oblasti psychologické a psychoterapeutické. Za důležité je považováno seznámení se strukturou programů prevence kriminality v České republice i strategie boje s kriminalitou obecně. SEMINÁŘ Cílem semináře je seznámení s aktuálními tématy z oblasti kriminologie, kriminalistiky, kriminalistické psychologie, viktimologie a dále také s možnostmi využití znalostí těchto věd při výkonu profesí především těch pomáhajících.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA
  1. Kriminologie jako věda.
  2. Kriminalita, její příčiny a podmínky.
  3. Kriminogenní faktory.
  4. Druhy trestné činnosti a její kategorie.
  5. Trestný čin a jeho poznávání.
  6. Objasňování závažných úmyslných trestných činů.
  7. Výzkum v kriminologii.
  8. Viktimologie - nauka o obětech.
  9. Prevence kriminality, systém prevence kriminality v České republice.
  10. Strategie prevence kriminality.
  11. Systémový přístup k péči o dětské a mladistvé delikventy.
  12. Program prevence kriminality.
  SEMINÁŘ
  1. Vybrané sociodemografické a osobnostní charakteristiky pachatelů trestné činnosti.
  2. Duševní choroby a poruchy a jejich role při páchání trestné činnosti.
  3. Problematika motivace jednotlivých typů násilných trestných činů.
  4. Násilná trestná činnost u dětí a mladistvých.
  5. Historie profilování trestných činů.
  6. Postavení oběti a dopad trestného činu na oběť.
  7. Děti jako oběti trestných činů.
  8. Jednání s obětí trestného činu a pomoc obětem.
  9. Osobnost vyšetřovatele a profesní dovednosti v procesu objasňování trestného činu.
  10. Program prevence kriminality ve školství a penitenciárním prostředí-srovnání.
Literatura
  povinná literatura
 • GILLERNOVÁ, I., BOUKALOVÁ, H., et al. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1293-3. info
 • Novotný, O., Zapletal, J., a kolektiv. Kriminologie. Praha, 2004. ISBN 80-7357-026-2. info
 • ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex, 2004. ISBN 80-86795-05-5. info
  doporučená literatura
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3. info
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8. info
 • ČÍRTKOVÁ, P., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem ( a svědkům ) trestných činů. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. info
 • WHITICKER, A. J. Zločiny století. Praha: Brána, 2007. ISBN 978-80-7243-325-4. info
 • PRAŠKO, J. a kol. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-737-X. info
 • BOUŘA, V. Vybrané kapitoly z kriminologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80-7042-259-9. info
 • WEISS, P. Sexuální deviace. Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9. info
 • PAVLOVSKÝ, P. Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0181-2. info
 • ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-475-3. info
 • DOUGLAS, J., OLSHAKER, M. Lovec duší. Frýdek-Místek: Allpress, 1997. info
Informace učitele
Zkouška - nastudování přednášek a základní literatury
Zápočet pro prezenční formu - prezentace a odevzdání seminární práce, splnění aktivit, docházka
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.