UVSRPV0113 Lokální politika

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Hamza (cvičící)
Garance
Mgr. Radomír Sztwiertnia
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je objasnit podstatu politických procesů i jejich aktérů na úrovni krajů, měst a obcí v ČR. Výuka se soustředí zejména na analýzu a komparaci aktivit politických stran, hnutí a nezávislých občanských sdružení i jednotlivců v obecních, městských a krajských zastupitelstvech, na specifiku fungování politických stran v místních a regionálních samosprávách a na principy působení politických subjektů v rámci komunální politiky. Pozornost bude věnována také různým formám a možnostem participace obyvatel komunit na řešení problémů v různých oblastech života (např. veřejné diskuse k rozvojovým plánům obcí a měst, umístění velkých investičních celků v souvislosti s řešením problémů nezaměstnanosti či novým formám soužití různých etnik apod.). Tvorba kandidátek, příprava a průběh místních a krajských voleb stejně jako vliv politických stran a nátlakových skupin na podobu a činnost místní správy pak bude předmětem širšího srovnání v mezinárodním měřítku. V rámci semináře bude modelován i vznik politického uskupení podle platné legislativy. Součástí semináře budou setkání se starosty, členy samospráv na různých úrovních i pracovníky stranických sekretariátů.
Osnova
 • 1. Politika, krajská politika, lokální politika, vymezení pojmu a jeho vývoj.
  2. Vývoj lokální politiky v českých zemích. Místní a krajská samospráva v 19. a 20. století.
  3. Politické procesy na lokální, krajské a centrální úrovni. Vztah místa a centra při výkonu lokální politiky. Místa a úrovně výkonu lokální politiky.
  4. Subjekty lokální politiky, specifika, principy a zvláštnosti jejich fungování na lokální či krajské úrovni. Politické strany, politická hnutí, nezávislí kandidáti.
  5. Tvorba politického názoru, prosazení politického návrhu. Ideologie versus odbornost. Občanské aktivity. Vliv neformálních uskupení. Vztah médií a lokální politiky, resp. politiků.
  6. Občané jako subjekt a objekt lokální politiky, participace na politickém životě obce. Občanské aktivity a občanská sdružení.
  7. Volební kampaň na lokální úrovni, její příprava, průběh voleb, praktické kroky a postupy.
  8. Výběr kandidátů a sestavování kandidátních listin.
  9. Spolupráce politických seskupení a sestavení místní koalice, praktická činnost místní či krajské vlády. Orgány samosprávy: zastupitelstva, rady, hejtman, primátor, starosta, radní a zastupitelé, výbory a komise.
  10. Srovnání základních parametrů české samosprávy se samosprávami v evropských zemích.
  11. Otazníky a vykřičníky lokální politiky.
  12. Praktický výkon lokální politiky. Běžný den komunálního politika.
Literatura
  povinná literatura
 • Hudák, J., Jüptner., P., Svoboda, J. (Eds.). Komunální politické systémy. Praha: FF UK, 2003. info
 • Balík, S. (ed.). Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: Masarykova univerzita, 2003. info
 • Fiala, P., Schubert, K. Moderní analýza politiky. Úvod do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister&Principal, 2000. info
 • Chandler, J.A. (ed.). Místní správa v liberálních demokraciích. Brno: Doplněk, 1998. info
 • BROKL, L. A KOL. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-48-6. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Seminář je ukončen zápočtem, podmínkou pro jeho udělení bude zpracování seminární práce na zadané téma zachycující procesy lokální politiky v konkrétním území či instituci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, léto 2006, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.