UOSZ006 Latinská terminologie 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 5 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucjan Klimsza, Th.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožňuje studentům naučit se základům latinské gramatiky a zvládnout potřebnou šíři odborné medicínské terminologie, která je základním předpokladem pro studium ostatních odborných předmětů.
Osnova
 • Obsahové zaměření seminářů a praktický cvičení:
  Úvod do latiny, hláskosloví, tvarosloví, předložky. Výslovnost, přízvuk, délka, četba latinského textu.
  Substantiva 1. a 2. deklinace
  Adjektiva 1. A 2.deklinace
  Verba I. - IV konjugace
  Substantiva 3.deklinace - různoslabičná
  Substantiva 3.deklinace - doplnění - terminologie zaměřená k oboru
  Substantiva 3.deklinace - stejnoslabičná
  Opakování 3.deklinace - zvýraznění výjimek této deklinace
  Znalosti slovní zásoby, odborná terminologie
  Anatomie, terminologie
Literatura
  doporučená literatura
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KOTZUROVÁ,M. Latinská terminologie I - elektronická studijní opora. 2007. URL info
 • KÁBRT,J., CHLUMSKÁ, E. Lékařská terminologie. Praha:Karolinum,, 2002. ISBN 80-246-0124-9. info
 • STRAKOŠOVÁ, S. Jazyk latinský. Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. Ostrava, Ostravská univerzita., 2000. ISBN 80-7042-328-5. info
  neurčeno
 • VOKURKA, M.,HUGO, J.ET AL. Praktický slovník medicíny. Praha:Maxdorf,, 2004. ISBN 80-7345-009-7. info
 • KÁBRT, J. Jazyk latinský I.. pro SZŠ. Praha:Informatorium,, 2001. ISBN 80-8607-380-7. info
 • ZRZAVÝ,J. Latinsko-české anatomické názvosloví. Olomouc:UP,, 1985. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.