UPPVBD013 Sociální politika I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Témata jsou součástí minimálního obsahu vzdělání sociálních pracovníků v problematice sociální politiky. Cílem předmětu je objasnění teorie sociální politiky v jejich aspektech. Koncepce výuky vychází z deskripce naplňování obecně sociálně politických cílů v jednotlivých fázích evropské civilizace. Jsou prezentovány jednotlivé teorie sociálního státu a sociálně politických opatření společnosti v kontextu vývoje společnosti, Evropské unie a České republiky. Student rozvíjí základní znalosti teorie sociální politiky, zejména procesů realizace, cílů a funkcí sociální politiky v České republice, získá znalosti o fungování jednotlivých oblastí sociální politiky a jejich provázanosti s jinými sférami veřejné politiky a správy. Absolvováním předmětu by měl student získat ucelený názor na stav a vývoj teorie sociální politiky. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín studovaného oboru. Nedílnou součástí předmětu jsou doplňující semináře. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních pojmů, principů, funkcí a poznatků sociální politiky. Odborné dovednosti: Student prokáže schopnost nalézt podrobné informace o sociálním pojmosloví, principech a poznatcích v relevantní literatuře. Je schopen propojit získané poznatky s potřebami praxe oboru. Obecná způsobilost: Student je schopen uplatnit klíčové informace tj. pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů. Současně se metodami výuky předmětu podpoří rozvoj kritického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně.
Osnova
 • 1. Úvod do sociální politiky.
  2. Aktéři, funkce, principy a nástroje sociální politiky.
  3. Vývoj a tradice sociální politiky v České republice.
  4. Geneze sociální politiky.
  5. Příčiny rozdílů a modely sociální politiky.
  6. Tvorba programů sociální politiky.
  7. Sociální zabezpečení jako základ sociální politiky.
  8. Pojetí sociálního státu.
  9. Krize a návraty sociálního státu.
  10. Vznik a typy sociální událostí.
  11. Postavení sociální politiky a její chápání v evropském prostoru.
  12. Evropské sociální zákonodárství a základní dokumenty Evropské sociální politiky.
  13. Nezaměstnanost jako sociální událost.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLIBOVÁ, H. Sociální politika I. 1. Vyd. Opava: Optys 129 s., 2007. ISBN 978-80-85819-62-5. info
 • Krebs, V. Sociální politika. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-33-2. info
 • HILL, M. Undestanding Social Policy. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. ISBN 978-1-4051-8176-1. info
 • BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998. ISBN 80-85963-71-X. info
  doporučená literatura
 • BRDEK, M. Trendy v evropské sociální politice. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-25-1. info
 • Čapeková, M. Sociální politika. Bratislava: EF, 2001. info
 • Kotous, J. Úvod do sociální politiky. Praha: UK, 1997. info
 • Musil, L. Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno: Doplněk, 1996. info
 • BARR, N. The Economics of the Welfare State. California: Stanford University Press, 1987. info
Informace učitele
Student zpracuje vybrané korespondenční úkoly ze studijní opory. Současně osobně prezentuje zvolené téma (v souladu s harmonogramem a tematickým návrhem), které má souvislost s předmětem sociální politika a jeho aplikací v oblasti sociální politiky a sociální práce.
Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím elektronické pošty, individuálních nebo skupinových konzultací.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.