EVSBKSVE World Economy

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
Guaranteed by
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu jsou vyžadovány základní znalosti ekonomie a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 0/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje posluchače se světovou ekonomikou, s jejími prvky, vztahy, rozložením ekonomického potenciálu v jednotlivých regionech světa, základními tendencemi vývoje ve světové ekonomice a jejich vlivem na národní ekonomiky. Poskytuje základní informace o mezinárodních institucích, ekonomických centrech a jejich roli ve světové ekonomice a rovněž o integračních procesech ve světové ekonomice. Výklad zahrnuje charakteristiku a vymezení zemí centra světové ekonomiky, dále rozvojových zemí a centrálně plánovaných ekonomik a konečně i seznámení s problematikou komparace subjektů světové ekonomiky a vymezení postavení národní ekonomiky ve světové ekonomice na příkladu ČR.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení světové ekonomiky
  2. Vývoj utváření světové ekonomky
  3. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky
  4. Světový obchod - příčiny obchodu
  5. Světový obchod - obchodní politika státu, cla
  6. Světový pohyb kapitálu
  7. Mezinárodní měnové vztahy
  8. Mezinárodní pohyb pracovních sil a vědeckotechnických poznatků
  9. Centra světové ekonomiky
  10. EU a její postavení ve světové ekonomice
  11. Rozvojové země
  12. Centrálně plánované ekonomiky
  13. Postavení ČR ve světové ekonomice
  1. Struktura světové ekonomiky její prvky a vztahy mezi nimi. Klasifikace zemí. Světová ekonomika a biosociální systém. Globální problémy a světová ekonomika.
  2. Přehled etap utváření světové ekonomiky. Vývoj vztahů mezi prvky světové ekonomiky. Role světového obchodu. Vědeckotechnický pokrok a vývoj civilizace.
  3. Růst a rozvoj světové ekonomiky. Vývoj odvětvové strukury světové ekonomiky, nerovnoměrnost vývoje světové ekonomiky a jeho příčiny. Integrační procesy ve světové ekonomice, úloha nadnárodních korporací. Globalizace světové ekonomiky.
  4. Příčiny mezinárodního obchodu, přehled teorie mezinárodního obchodu. Vznik světové ceny a světové trhy. Měření mezinárodního obchodu.
  5. Překážky obchodu. Zahraničněobchodní politika státu. Cla a jejich účinky. Vznik a význam GATT a WTO. Mezinárodní zahraničněobchodní politika.
  6. Příčiny a formy vývozu kapitálu. Organizace světových kapitálových trhů. Úloha státu v kapitálových transferech, Bonita země, rating. Úloha Světové banky a její skupiny. Problém světového zadlužení.
  7. Mezinárodní měnová soustava. Měnová kurz a faktory ovlivňující jeho vývoj. Měnový kurz a parita kupní síly měny, ERDI. Vývoj mezinárodní měnové soustavy. Úloha MMF. Struktura platební bilance a její význam.
  8. Příčiny mezinárodního pohybu pracovníků. Dopady na mateřskou a hostitelskou zemi. Příčiny a formy transferu vědeckotechnických poznatků.
  9. Charakteristika USA, Japonska a EU a vývoj jejich vzájemných vztahů. Nástup zemí BRIC a změna poměru sil ve světové ekonomice.
  10. Vývoj evropské regionální integrace její rozšiřování a prohlubování. Orgány EU. ČR a EU.
  11. Charakteristika rozvojových zemí, tendence a problémy jejich rozvoje. Bludný kruh chudoby. Možné strategie růstu a jejich dopady.
  12. Vymezení CPE, faktory jejich rozvoje a příčiny zániku. Reformy a transformace CPE. Transformace ekonomiky Ruska a Číny.
  13. Vymezení postavení národní ekonomiky ve světové ekonomice. Problematika srovnávání ekonomik. Změny postavení ekonomiky na příkladu ČR.
Literature
  required literature
 • Nezval, P., Majerová I. Světová ekonomika. OPF Karviná, 2014. info
  recommended literature
 • KRUGMANN, P.R., OBSFELD, M. International Economics. Theory and Policy. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0-321-49304-0. info
 • KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E. A KOL. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 80-7179-455-4. info
 • LEBIEDZIK, M., NEZVAL, P., MAJEROVÁ I. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1510-7. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace2
Ostatní studijní zátěž74
Přednáška10
Zkouška40
Summary126
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/EVSBKSVE