EVSBPMSO Metody sociální práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuta Duda, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Út 16:25–18:00 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPMSO/01: Út 11:25–12:10 A216, D. Duda
EVSBPMSO/02: Út 13:05–13:50 A217, D. Duda
EVSBPMSO/03: Út 12:15–13:00 A217, D. Duda
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s všeobecnými rysy a zásadami sociální práce a jejím uplatněním u různých typů klientely. Zaměřit orientaci posluchačů na konkrétní práci s lidmi, tradiční i nové techniky a postupy. Cíl je naplňován i zařazením exkurze do vytipované instituce sociální práce a spolupráce s odborníky z reálné praxe.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů sociální práce
  2. Smysl a poslání sociální práce
  3. Individuální práce případová
  4. Analýza základních metod práce s klientem
  5. Orientace v sociální problematice klienta 1
  6. Orientace v sociální problematice klienta 2
  7. Metodika sociální práce se skupinou
  8. Metodika komunitní práce
  9. Marketing v sociálních službách
  10. Osobní a profesionální předpoklady sociální práce
  11. Metody sociální práce se starými lidmi
  12. Násilí jako sociální deviace a dysfunkce
  13. Metody sociální práce s lidmi bez domova
  1. Vymezení základních pojmů sociální práce.
  Vztah sociální práce a sousedních oborů. Objasnění základních pozic a pojmů - sociální problém, klient, situace, případ, filantropie, dobročinnost. Teoretické přístupy, obsah a rozsah pojmů.
  2. Smysl a poslání sociální práce.
  Objekt, subjekt sociální práce, kategorie sociální práce. Sociální chování, kriteria sociální zralosti, deviace, příklady sociální patologie.
  3. Individuální práce případová.
  Práce s klientem v systemickém pojetí, klient jako držitel problému, profesionální způsoby práce - kontrola (opatrování, dozor, přesvědčování, vyjasňování) a pomoc (doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie).
  4. Analýza základních metod práce s klientem.
  Orientace v problematice klienta. Fáze individuální případové práce, volba direktivního a nedirektivního přístupu. Sociální opora, druhy sociální opory, sociální síť a její struktura a úrovně.
  5. Orientace v sociální problematice klienta 1.
  Práce se spisy. Zdroje informací v sociální práci, plán sociálních opatření.Metody zjišťování vlastností osobnosti. Limity navázání a vytvoření vztahu s klientem.
  6. Orientace v sociální problematice klienta 2.
  Kapitál rodiny podle P. Bourdiera, J. Colemana. Fáze pracovního kontaktu - objednávka, dojednávání, zakázka a ukončení.
  7. Metodika sociální práce se skupinou
  Základní funkce skupiny a jejich klasifikace. Anamnestická, diagnostická a terapeutická fáze. Rozhodovací proces ve skupině. Deprivanství a jeho druhy, víceúrovňová koncepce deprivace a subdeprivace podle Langmeiera, Matejčka.
  8. Metodika komunitní práce.
  Partnerství. Státní a neziskový sektor. Neziskové organizace. Dobrovolnictví.
  9. Marketing v sociálních službách.
  Aplikace sociálního marketingu v praxi.
  10. Osobní a profesionální předpoklady sociální práce
  Osobnost sociálního pracovníka, sociálního asistenta. Etický kodex profese. Výcvik pracovníků, hranice profesionálních kompetencí. Syndrom vyhoření, jeho předcházení, popřípadě zvládání
  11. Metody sociální práce se starými lidmi
  Sociální podmíněnost zdraví a nemoci. Stárnutí populace jako zdravotně sociální problém. Generační konflikt.
  12. Násilí jako sociální deviace a dysfunkce
  Násilí fyzické, psychické, sociální a kulturní. Sociokulturní zdroje deviantního a patologického násilí. Postpenitenciární péče.
  13. Metody sociální práce s lidmi bez domova.
  Bezdomovectví - spouštěcí událost, charakter, typy, následky. Způsoby intervence - primární, sekundární. Metody sociální práce - individuální, skupinové, komunitní.
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální práce / Sociálna práca. info
 • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 2008. ISBN 80-7262-532-1. info
 • MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. info
 • PAZLAROVÁ, H., MATOUŠEK, O. Services for Children and Families in Czech Republic. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0799-8. info
 • MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4. info
 • HOLLAND, S. Child and Family Assesssment in Social Work Practice. London: Sage, 2004. info
  doporučená literatura
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Pastorální péče. Praha: ETS, 2000. ISBN 80-85942-42-9. info
 • PICHAND, C., THAREANOVA, I. Soužití se starými lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-184-3. info
 • ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994. ISBN 80-85850-00-1. info
 • GARDNER.J.W. On Leadership. New York: Free Press, 1990. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Seminární práce s povinnou prezentací. Absolvování předmětu je uzavřeno kombinovanou zkouškou. Podmínkou přijetí ke zkoušce je minimálně 70 % -ní účast na seminářích a úspěšné obhájení seminární práce.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž124
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem203
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSBPMSO