EVSNAMEE International Economics

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Garance
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Po 16:25–18:00 A206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače s uceleným přehledem mezinárodní ekonomie. Zahrnuje teorii obchodu a obchodní politiky, teorii devizového kurzu a platební bilance v podmínkách otevřené ekonomiky a mezinárodní makroekonomickou politiku. Kurz je zaměřen na teorii mezinárodních vztahů, praktickou stránku obchodní politiky a platební bilance. Předmět je teoretickou nadstavbou kurzů Mikroekonomie B a Makroekonomie B a doplněním kurzů Světová ekonomika a Politika vnějších vztahů.
Osnova
 • 1. Čistá teorie obchodu
  2. Standardní teorie obchodu
  3. Alternativní a současné teorie mezinárodního obchodu
  4. Mezinárodní ekonomie a výnosy z rozsahu
  5. Mezinárodní obchodní politika
  6. Mezinárodní obchodní dohody
  7. Platební bilance a devizový kurz
  8. Peníze, úrokové sazby a devizový kurz
  9. Ceny a devizový kurz v krátkém a dlouhém období
  10. Mezinárodní makroekonomická politika
  11. Mezinárodní makroekonomická stabilita
  12. Obchodní politika v rozvojových zemích
  13. Rozvojové země a problematika zadlužení
  1. Charakteristika mezinárodního obchodu a přínosy z mezinárodního obchodu. Vývoj teorií mezinárodního obchodu. Čistá teorie mezinárodního obchodu - absolutní a komparativní výhody v jednofaktorovém modelu. Zákon a křivky reciproční poptávky.
  2. Dvoufaktorový model obchodu a křivky PPF. Hecksher-Ohlinův teorém, Stolpner-Samuelsonův teorém a Rybczynského teorém. Standardní model zahraničního obchodu, odvození a pohyb křivek relativní nabídky (RS) a relativní poptávky (RD).
  3. Teorie nezralého průmyslu, teorie mezinárodní hodnoty, teorie cyklu výrobku, teorie parity kupní síly. Teorie zbídačujícího růstu, teorie periferní ekonomiky a teorie optimální měnové zóny.
  4. Mezioborový a vnitroodborový obchod. Model interních úspor, model dumpingu a model externích úspor. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů a úloha nadnárodních firem.
  5. Problematika cel, náklady a přínosy zavedení cel. Cla a malá ekonomika, cla a velká ekonomika. Problematika optimálního cla. Množstevní omezení. Politika volného obchodu - pozitivní a negativní dopady.
  6. Charakteristika smluvních nástrojů. Mezinárodní obchodní dohody, historický vývoj. Všeobecná dohoda o clech a obchodu GATT a její vývoj. Vznik a problémy mezinárodní organizace WTO.
  7. Účet národního důchodu a účet platební bilance - vnitřní a vnější rovnováha. Platební bilance, její struktura a význam. Platební bilance z pohledu mezinárodních ekonomických teorií. Domácí a zahraniční ceny. Devizový kurz a devizový trh. Devizový trh, rovnováha a očekávání.
  8. Definice peněz, poptávka po penězích, nabídka peněz. Rovnováha na trhu peněz a faktory, které ji ovlivňují. Peníze a devizový kurz v krátkém a dlouhém období. Inflace a problém přestřelování.
  9. Zákon jedné ceny. Parita kupní síly měny. Reálný a nominální devizový kurz v krátkém dlouhém období. Produkt a devizový kurs v krátkém a dlouhém období. Agregátní nabídka, agregátní poptávka a devizový kurz. Krátkodobá rovnováha otevřené ekonomiky.
  10. Politika fixních devizových kurzů. Mezinárodní měnový systém v letech 1870 - 1973. Role IMF. Politika plovoucích devizových kurzů. SDR. Budoucnost mezinárodní makroekonomické politiky.
  11. Mezinárodní kapitálové trhy a jejich struktura. Teorie portfoliového výběru. Rozvoj mezinárodního bankovnictví. Mezinárodní makroekonomická stabilita a sekuritizace.

  12. Charakteristika rozvojových zemí. Význam mezinárodního obchodu pro rozvojové země. Problém specializace rozvojových zemí. Specializace zaměřená na substituci dovozu. Specializace zaměřená na podporu proexportně zaměřených odvětví. Problém duální ekonomiky. Problematika Fair-Trade. Role zahraničního kapitálu a úloha technologie.
  13. Světová banka a její role. Zadluženost rozvojových zemí historický vývoj a současnost. Dlužnická krize rozvojových zemí v 80. letech na příkladu zemí Latinské Ameriky. Iniciativa HIPC a Bradyho plán.
Literatura
  povinná literatura
 • KRUGMAN, P. R., M. OBSTFELD a M.J. MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 11th Edition. New York: Pearson Education, 2018. ISBN 978-0-13-452056-8. info
  doporučená literatura
 • SALVATORE, D. International Economics. 13th Edition. New York: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-55492-9. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška (100 %)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Podmínkou zkoušky je předložení zpracované samostatné práce na zadané téma v rozsahu cca 10 stran. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 80
Přednáška 26
Zkouška 40
Celkem 146
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSNAMEE