EVSNKKAP Kariérové poradenství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Pá 25. 2. 16:25–18:00 A111, Pá 18. 3. 16:25–18:00 A111, Pá 8. 4. 16:25–18:00 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s kariérovým poradenstvím jako se specifickým typem kariérového koučování, s jeho systémy, modely, efektivitou, prostředím a s rozvojem koučova potenciálu. Sleduje kariérové poradenství z pohledu osobnosti kariérového poradce jako kouče v pojetí partnerství s koučovaným klientem. Chápe kariérové poradenství jako koučovací proces s cílem ovládat konstruktivní dotazování a poskytovat zpětnou vazbu. Učí studenty se orientovat v problematice kariérového koučování jako formy vedení lidí, včetně eliminování bariér a rizik koučovacího procesu. Aplikuje konkrétní postup kariérového poradenství s použitím nástrojů vhodných k intervenci kariérovým koučováním. Klade důraz na koučování "klíčových" kompetencí a "měkkých" dovedností studentů.
Osnova
 • 1. Úvod do kariérového poradenství
  2. Systémy kariérového poradenství zaměřené na kariérové koučování
  3. Modely kariérového poradenství - individuální a týmové koučování
  4. Efektivita kariérového poradenství
  5. Prostředí pro kariérové poradenství
  6. Bariéry a rizika kariérového poradenství
  7. Osobnost kariérového poradce jako kouče
  8. Rozvoj koučova potenciálu
  9. Osobnost koučovaného klienta
  10. Kariérové poradenství jako koučovací proces
  11. Prohlubující poradenská intervence kariérovým koučováním
  12. Kariérové poradenství v praxi - žádost o kariérové koučování a vyjasnění zakázky
  13. Kariérové poradenství - konkrétní postup kariérového koučování
  ad 1) Kariérové poradenství jako specifický typ kariérového koučování. Příbuzné postupy, hranice mezi kariérovým poradenstvím a kariérovým koučováním, rozdíly mezi vzděláváním, tréninkem a výcvikem. Základní principy kariérového koučování.
  ad 2) Systém kariérového koučování v International Coach Federation (ICF). Systém kariérového koučování v European Mentoring & Coaching Council Czech (EMCC). Systém kariérového koučování v České asociaci koučů (ČAKO).
  ad 3) Individuální kariérové poradenství v pojetí koučovacího modelu ADAPT. Plán malých kroků - KAIZEN. Synektika a práce s mateforou. Matice změny klienta. Týmové kariérové poradenství v pojetí Balintovských skupin. Týmové koučování jako styl vedení pracovních skupin. Koučování týmů z pohledu koučovaných jedinců - defrifing. Průběh, podmínky a program týmové konzultace.
  ad 4) Kvalita kariérového poradenství s ohledem na kompetence kouče koučovat. Účinky kariérového poradenství se zřetelem na koučovatelnost klienta. Nástroje k vyhodnocení procesu kariérového koučování a jeho závěrečná supervize.
  ad 5) Vliv kariérového poradenství na firemní kulturu a sociální klíma pracoviště v koučující organizaci. Působení kariérového koučování na pracovišti a mimo pracoviště. Význam sportovního koučování pro psychofyzickou kondici.
  ad 6) Rizika kariérového poradenství z hlediska času. Rozeznání a uvolnění začarovaného kruhu (odpor koučovaného klienta ke změnám). Techniky kariérového koučování při výběru profese, koučování klíčových kompetencí a měkkých dovedností.
  ad 7) Osobní vlastnosti a pracovní role kouče. Know-how a vnitřní dialog kouče. Kouč jako partner v kariérním rozhodování manažéra. Koučova práce s energií, motivací, stavy flow a konfirmace.
  ad 8) Koučův potenciál v pojetí znalostního managementu. Praktické zkušenosti kouče jako empirie. Základní dovednosti a kompetence kouče, rozvoj koučovacích kompetencí a vyhodnocování testů osobnosti.
  ad 9) Vize, očekávání a mentalita úspěšného koučovaného klienta podle silných a slabých stránek. Kariérové sebekoučování jako vnitřní pozorování, vnitřní dialog a jeho aplikace na akademické půdě. Způsoby výběru osobního kouče.
  ad 10) Koučovací proces zaměřený na konstruktivní dotazování (týmový rozhovor a diskuse). Konstruktivní a instruktivní otázky, schémata a strategie kladení otázek. Vytváření hypotéz. Reflektování komunikace v pojetí jejich požadavků, úrovně aktivního naslouchání - kalibrace.
  ad 11) Prohlubující přístupy a styly ve vztahu mezi koučem a koučovaným klientem - nehodnotící přístup. Koučovací intervence s obrazy (vizualizace). Zpracování tématu v pojetí narativního koučování, 360 stupňová zpětná vazba v kariérovém koučování.
  ad 12) Problém - negativní zkušenost koučovaného, obav
Literatura
  povinná literatura
 • BAHBOUH, R. Psychologie sebekoučování. Pohádka o ztracené krajině. Praha: Qed Group, 2010. ISBN 978-80-861-49-615. info
 • BOHOŇKOVÁ, I. Sám sobě koučem. Cesta k úspěchu v práci i v životě. Olomouc: Poznání, 2010. ISBN 978-80-86606-94-1. info
 • ATKINSON, M. Koučink. Věda i umění. Vnitřní dynamika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-538-7. info
 • DEMBOWSKI, S. a kol. Sedm kroků efektivního koučování. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1897-9. info
 • VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-249-1731-9. info
 • BOBEK, M. Práce s lidmi: učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese: s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových věd a psychologie. Brno: NC Publishing, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5. info
 • WHITMORE, J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-101-0. info
 • PARMA, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-63-X. info
 • GALWEY, W. T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Metoda Inner Game. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-115-1. info
 • CARBONI et al. The effects of brief imagery on free throw shooting performance and concentrational style of intercollegiate basketball players: a single subject design. Summer, 2002. ISBN neuvedeno. info
  doporučená literatura
 • PASSMORE, J., GIBBES, C. The state of executive coaching research: What does the current literature tell us and what´s next for coaching research? ISBN neuvedeno. info
 • DAŇKOVÁ, M. Koučování. Kdy, jak a proč. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-249-2047-0. info
 • MUHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační i jiné měkké dovednosti. Soft skills v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2662-5. info
 • PATERS-KUHLINGER, G., FIEDEL, J. Komunikační a jiné měkké dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2145-3. info
 • SUCHÝ, J., NÁHLOVSKÝ, P. Koučování v manažérské praxi. Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1692-3. info
 • FISCHER-EPE, M. Koučování. Zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-140-9. info
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1764-6. info
 • MAURER, R. Cesta kaizen. Z malého kroku k velkému skoku. Praha: Beta, 2005. ISBN 80-7306-178-3. info
 • STACKE, É. Koučování pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0937-6. info
 • BIRCH, P. Koučování v kostce. Instirujte ostatní ke zlepšení výkonu. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-05-81-4. info
 • JAROŠOVÁ, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-135-6. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Předpokladem absolvování je aktivní zapojení do průzkumné činnosti a aktivní účast v interaktivních skupinových situacích s prezentací v power-pointu.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž74
Přednáška6
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSNKKAP