EVSNPDVS Dějiny veřejné správy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zprostředkovat studentům základní vědomosti a zkušenosti z vývoje veřejné správy v našich zemích s hlavním akcentem na období první ČSR, resp. na období politicky monolitního režimu po druhé světové válce. Seznámit je se situací, která se stala východiskem transformace veřejné správy po roce 1989, a umožnit jim tak hlubší pochopení současné problematiky fungování veřejné správy v ČR.
Osnova
 • 1. Charakteristika a pojetí veřejné správy
  2. Počátky veřejné správy v českých zemích v době středověku
  3. Nástup centralizace správy v éře habsburské monarchie
  4. Reformy správního uspořádání v 18. století
  5. Hlavní etapy vývoje veřejné správy po roce 1848
  6. Veřejná správa v období první ČSR
  7. Deformace veřejné správy v letech 1938 - 1945
  8. Národně osvobozenecký boj a koncipování poválečné veřejné správy
  9. Zformování a proměny veřejné správy v Československu 1945-1948
  10. Veřejná správa v podmínkách monolitní politické moci 1949-1960
  11. Úsilí o reformu veřejné správy v 60. letech
  12. Rozporné tendence ve vývoji veřejné správy 70.- 80. let
  13. Společenský zvrat v roce 1989 a východiska transformace veřejné správy
  ad 1) Pojem veřejná správa a jeho historická podmíněnost. Vývoj veřejné správy v kontextu národních dějin. Organizační a funkční budování veřejné správy ve vazbách na politické, hospodářské a sociální struktury společnosti.
  ad 2) Správa českých zemí v knížecím období. Počátky správních úřadů. Nástup rodové šlechty a počátky vrchnostenské správy. Zformování stavovských institucí. Zakládání měst a jejich správa.
  ad 3) Centralizační tendence ve správním systému po nástupu Habsburků na český trůn. Vznik nových centrálních úřadů. Charakter správy stavovského státu do počátku 17. stol. Stavovská povstání a jejich důsledky.
  ad 4) Správní vývoj v českých zemích v době osvícenského absolutismu. Nové tendence ve státní správě. Správní reformy Marie Terezie a Josefa II. Posilování centralizace správy. Postátnění krajských úřadů na konci 18. stol. Reorganizace městské správy.
  ad 5) Ústavní změny po roce 1848 a jejich vliv na správní uspořádání. Postátnění vrchnostenské správy v polovině 19. stol. a zřízení okresů. Krystalizace dvoukolejných struktur veřejné správy - státní správy a územní samosprávy.
  ad 6) Vznik ČSR a potřeba nového uspořádání veřejné správy. Problémy recepce rakouské správy. Tzv. organizační zákon 1927, kodifikace veřejné správy na úrovni zemí a okresů. Posílení rozhodovacích pravomocí státní správy a omezování pozic samosprávy na konci 30. let.
  ad 7) Důsledky mnichovského diktátu pro veřejnou správu tzv. druhé republiky 1938-1939, postupné zatlačování jejích demokratických prvků v rovině státní správy i samosprávy. Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 1939 a zavedení dvojí linie veřejné správy - protektorátní (autonomní) a říšské.
  ad 8) Vnitřní odboj a vytváření odbojových organizací. Zahraniční odboj a zformování systému "Prozatímního státního zřízení" londýnským exilovým centrem v roce 1940. koncepce národních výborů moskevským vedením KSČ. Košický vládní program 1945 a orgány veřejné správy.
  ad 9) Způsob vznikání Národních výborů. Volby 1946 a reorganizace skladby členů národních výborů. Boj o kompetence národních výborů mezi nekomunistickými stranami a KSČ. Únor 1948, Ústava 9. května 1948, krajské zřízení.
  ad 10) Dotvoření sítě veřejné správy v systému monolitní politické moci. Ústřední orgány státní správy, zvýšené pravomoci vlády zasahovat do působnosti orgánů veřejné správy z let 1949-1950. Centralizace řízení veřejné správy v regionech a místech, obstavení rozhodujících pozic členy KSČ.
  ad 11) Socialistická ústava 1960 a nové územní uspořádání veřejné správy. Nová struktura krajů (KNV) a na ni napojených ONV a MNV. Zakotvení zásady KSČ jako vedoucí síly ve společnosti v ústavě. Zákon o n
Literatura
  povinná literatura
 • SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-203-5. info
 • ČECHÁK, V. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Praha: Eupress, 2004. ISBN 80-86754-22-7. info
 • LACINA, K., ČECHÁK, V. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-458-1. info
 • SCHELLE, K. Vývoj české veřejné správy. Ostrava: Key publishing, 2008. ISBN 80-978-87071-92-2. info
 • JANÁK, J., HLEDÍKOVÁ, Z., DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5. info
 • STARÝ, M. Vývoj veřejné správy v Českých zemích do roku 1848. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. ISBN 978-80-86754-79-6. info
 • VALEŠ, L. a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-010-1. info
 • MATES, P. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-846-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
zkouška, minimálně 50 % účast na seminářích
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž95
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.