EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petra Chmielová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 9 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/9, pouze zareg.: 0/9
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o teorii veřejného sektoru, charakterizovat nejdůležitější nástroje ekonomiky veřejného sektoru a na základě tohoto přiblížit problematiku ekonomiky jednotlivých odvětví veřejného sektoru - odvětví společenských potřeb (veřejná správa, policie, justice, armáda), odvětví rozvoje člověka (školství, regionální politika, kultura, sport), odvětví poznání a informací (věda a výzkum, informační systémy ve veřejném sektoru), odvětví technické infrastruktury (doprava), odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení) a existenční jistoty (sociální zabezpečení).
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Teorie veřejného sektoru a jeho nástroje
  2. Regionální školství a jeho financování
  3. Terciární vzdělávání
  4. Regionální politika v kontextu veřejné správy a její konkurenceschopnost
  5. Ekonomika zdravotnictví
  6. Kreativní ekonomika
  7. Kultura a sport
  8. Environmentální politika
  9. Věda, výzkum a inovace
  10. Informační systémy ve veřejném sektoru
  11. Typy veřejné infrastruktury
  12. Politika bydlení
  13. Ekonomika sociálního zabezpečení
  1.Teorie veřejného sektoru
  Ekonomie a ekonomika veřejného sektoru. Členění a charakteristika statků. Tržní a státní selhání. Členění národního hospodářství a členění veřejného sektoru. Faktory efektivnosti veřejného sektoru.
  2. Regionální školství a jeho financování
  Současný systém financování regionálního školství. Reformní opatření financování regionálního školství v souvislosti se změnou školského zákona. Výhody a nevýhody současného a připravovaného systému financování regionálního školství.
  3. Terciární vzdělávání: Reforma vysokoškolského vzdělávání v souvztažnosti s "velkou" novelou vysokoškolského zákona. Veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy. Vnitřní předpisy. Systém financování vysokých škol.
  4. Regionální politika v kontextu veřejné správy a její konkurenceschopnost: Regionální konkurenceschopnost - vymezení a možnosti měření. Regionální politika v ČR a EU. Doporučení pro konkurenceschopnou veřejnou správu.
  5. Ekonomika zdravotnictví: Oblasti správy zdravotnictví. Modely zdravotnictví. Zdravotní péče a její poskytování. Organizace zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojištění. Formy financování zdravotní péče.
  6. Kreativní ekonomika: Vymezení kreativní ekonomiky. Historicko-teoretický rámec kreativní ekonomiky. Měření kreativní ekonomiky. ČR a kreativní ekonomika.
  7. Kultura a sport: Správa kultury. Ekonomické modely řízení kultury. Charakteristika vybraných oborů kultury. Institucionální zabezpečení sportu. Financování sportu v ČR. Přínosy sportu a kultury pro společnost.
  8. Environmentální politika: Ekonomie životního prostředí. Environmentální politika v ČR. Koncept trvale udržitelného rozvoje a jeho nástroje.
  9. Věda, výzkum a inovace
  Základní pojmy, instituce vědy a výzkumu, základní dokumenty. Národní politika VaVaI v ČR. Financování VaVaI v ČR.
  10. Informační systémy ve veřejném sektoru
  Základy teorie informací, právo na informace ve veřejné správě. Elektronizace veřejné správy. Resortní informační systémy - státní správa, samospráva, instituce veřejného sektoru. Informační politika ČR.
  11. Typy veřejné infrastruktury: technická (dopravní), podnikatelská, energetická, sociální, institucionální, vodohospodářská - možnosti zabezpečení a vize dalšího rozvoje.
  12. Bydlení
  Trh bydlení a trh nemovitostí. Vývoj bydlení v ČR a jeho společenské souvislosti. Nástroje podpory bydlení. Financování bydlení v ČR. Koncepce bytové politiky.
  13. Ekonomika sociálního zabezpečení
  Základní pojmy, organizace, řízení a financování sociálního zabezpečení v ČR, sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc.
Literatura
  povinná literatura
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • STIGLITZ, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-454-1. info
  doporučená literatura
 • MAJLINGOVÁ, Ľ. a kol. Verejné služby. Banská Bystrica: EF UMB, 2002. ISBN 80-8055-754-3. info
 • DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru I. (některé oblasti působnosti veřejného sektoru). Praha: VŠE, 2001. ISBN 80- 56255-1. info
 • DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru II. (některá teoretická východiska, formy a nástroje realizace činností ve veřejném sektoru). Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-56255-2. info
 • OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-018X. info
 • STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. A KOL. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Aktuality předmětu, průběžný test, minimálně 60 % účast na seminářích. Závěrečná klasifikace předmětu je souhrnem hodnocení průběžného testu a písemné zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.