FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
St 10:35–11:20 B208
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPFPR/01: St 11:25–13:00 B208, P. Růčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou finančního plánování, objasnit postavení finančního plánování v rámci finančního řízení firmy. Seznámit posluchače s finančním plánem jako konsistentním dokumentem, který je vyústěním každého podnikatelského záměru. Seznámit s metodami a technikami tvorby finančního plánu.
Osnova
 • 1. Finanční plán podniku
  2. Strategické plánování - I.
  3. Strategické plánování - II.
  4. Krátkodobé finanční plánování - I.
  5. Krátkodobé finanční plánování - II.
  6. Investiční program firmy
  7. Plánová rozvaha
  8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy
  9. Plánování cash flow
  10. Rozpočtování - I.
  11. Rozpočtování - II.
  12. Případová studie - I.
  13. Případová studie - II

  1. Finanční plán podniku
  Struktura a obsah finančního plánu, cíle a pojetí finančního plánu
  2. Strategické plánování - I.
  Hodnocení ekonomické a finanční situace firmy, hodnocení silných a slabých stránek.
  3. Strategické plánování - II.
  Požadavky a tvorba strategického plánu.
  4. Krátkodobé finanční plánování - I.
  Plánování čistého pracovního kapitálu, zjišťování délky obratového cyklu peněz a odhad výše kapitálových potřeb firmy.
  5. Krátkodobé finanční plánování - II.
  Principy sestavování finančního plánu.
  6. Investiční program firmy
  Příprava investičního programu, hodnocení ekonomické efektivnosti, ekonomická přidaná hodnota, volba investičního programu
  7. Plánová rozvaha
  Metody plánování rozvahových položek, volba finanční struktury v podniku
  8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy
  Způsoby plánování výnosů, stanovování nákladů v relaci k tržbám, plánování výsledku hospodaření a rozdělení zisku
  9. Plánování cash flow
  Plán peněžních toků jako nástroj řízení likvidity, postupy stanovení peněžních toků
  10. Rozpočtování - I.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  11. Rozpočtování - II.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  12. Případová studie - I.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  13. Případová studie - II.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu
Literatura
  povinná literatura
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční plánování a rozpočtování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. info
 • LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9. info
 • PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3. info
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 80-86929-26-2. info
 • Brooker, J. Financial Planning Fundamentals. Toronto: CCH Canadian, 2006. ISBN 9781554961818. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8. info
 • GREENWOOD, R. P. Handbook of Financial Planning and Control. London: Gower publishing, 2002. ISBN 9780566083723. info
  doporučená literatura
 • MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80629-32-3. info
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1046-3. info
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3. info
 • KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3. info
 • WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4. info
 • KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: zpracovaná analýza a diskuse nad ní, seminární práce a její obhajoba
Hodnotící metody: zpracovaná analýza a diskuse nad ní (10 % hodnocení), seminární práce (30 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/FIUNPFPR