PEMBKPEK Podniková ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům získat celkový přehled o chodu a fungování výrobního podniku respektive podniku poskytujícího služby. Porozumět ekonomickým vazbám v podnikatelské jednotce je podmíněno znalostmi o podstatě základních činnosti podniku, (zásobovací a skladovací činnost, výrobní činnost, prodejní činnost). Struktura předmětu PODNIKOVÁ EKONOMIKA vychází z představy, že úvodní kapitoly budou studenty seznamovat se základními činnostmi podniku a popisem podniku a podnikání bez vazby na jejich ekonomickou podstatu. Studenti se seznámí se základními kategoriemi (pojmy) z oblasti nauky o podniku: podnik, členění podniků, okolí podniku, základní činnosti (funkce) v podniku, majetek podniku, organizační výstavba podniku. V navazující ekonomické pasáži předmětu budou studenti seznámení se základními ekonomickými pojmy podnikové ekonomiky (ekonomická efektivnost, hospodárnost, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, princip rozvahy (bilance), diagram bodu zvratu, kalkulace). Zvládnutí látky předmětu PODNIKOVÁ EKONOMIKA je předpokladem pro úspěšné prohlubování ekonomických znalostí v dalších navazujících odborných předmětech.
Osnova
 • 1. Charakteristika podniku a podstata podnikání. Profil podnikatele.
  2. Morfologie a typologie podniků. Životní cyklus podniku a jeho fáze
  3. Cíle podniku a jeho funkce (činnosti). Organizační výstavba podniku. Majetková struktura podniku.
  4. Nákupní činnost podniku.
  5. Výrobní činnost podniku (včetně podniků služeb).
  6. Prodejní činnost podniku.
  7. Personální činnost. Řízení lidských zdrojů. Náplň činnosti dalších útvaru v podniku.
  8. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Spotřeba výrobních faktorů. Náklady podniku. Kritéria
  třídění nákladů v podniku.
  9. Nákladová funkce. Využití nákladové funkce v manažerském rozhodování.
  10.Výkony, výnosy, tržby.
  11.Náklady, výnosy, výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu.
  12.Kalkulace nákladů, metody kalkulace nákladů. Druhy kalkulací.
  13.Charakteristika specifických ekonomik
  1. Charakteristika podniku a podstata podnikání. Profil podnikatele.
  Historický vývoj ekonomiky podniku; vymezení pojmu podnikání, podnik, cíle a funkce podniku, jejich vztah a návaznosti. Podstata hospodářské činnosti a nutnost řízení chodu podniku.
  2. Morfologie a typologie podniků. Životní cyklus podniku a jeho fáze.
  Základní třídění podniků podle typů, shodných základních charakteristik, podle předmětu činnosti a příslušnosti k odvětví či oboru. Jako součást typologického hlediska je prezentována rovněž velikost podniku a povaha vlastnictví.
  3. Cíle podniku a jeho funkce (činnosti). Organizační výstavba podniku. Majetková struktura podniku.
  Primární cíl podniku. Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku. Druhy cílů a vztahy mezi cíli. Funkce (činnosti) podniku. Problematika organizační struktury. Charakteristika majetku. Majetek jako nutný předpoklad pro podnikání.
  4. Nákupní činnost podniku.
  Vymezení pojmů zásoby, koloběh zásob, řízení zásob, členění zásob, plánování zásob, efektivnost zásob.Význam řízení zásob pro zabezpečení hospodářské činnosti podniku. Plánování potřeby zásob a metody jejich řízení. Vztah zásobování k ostatním činnostem v podniku.
  5. Výrobní činnost podniku (včetně podniků služeb).
  Seznámení se základními pojmy, jako jsou výroba, výrobní činnosti, řízení výroby, plán výroby v podobě bilance. Členění výroby podle různých hledisek (rozpracovanosti výroby a charakteru složek).
  6. Prodejní činnost podniku.
  Vymezení užívaných pojmů z oblasti prodejních činností, marketingu, prodeje, hodnoty odbytu, efektivnosti odbytu. Úkoly a činnosti útvaru marketingu, pracovní náplň činnosti oddělení.
  7. Personální činnost. Řízení lidských zdrojů. Náplň činnosti dalších útvaru podniku.
  Lidé jako nejdůležitější výrobní faktor, význam personálního řízení. Personální činnosti a jejich obsah.
  8. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Spotřeba výrobních faktorů, náklady podniku. Kritéria třídění nákladů v podniku.
  Klasifikace výrobních faktorů dle pohledu podnikové ekonomiky. Kombinace výrobních faktorů. Členění výroby dle převažujícího výrobního faktoru. Ekonomické pojetí nákladů.
  9. Nákladová funkce. Využití nákladové funkce v manažerském rozhodování.
  Nákladová funkce podniku. Lineární a nelineární závislost nákladů na objemu produkce v naturálních jednotkách.
  10.Výkony, výnosy, tržby.
  Objasnění pojmů. Prezentace vybraných podnikových propočtů, které jsou stěžejní pro rozhodování o budoucí efektivnosti hospodářské činnosti podniku.
  11.Náklady, vý
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
 • Synek, Miloslav. Podniková ekinomika. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • Chobotová, Monika. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-610-6. info
  doporučená literatura
 • Tomek, Gustav. Řízení výroby a nákupu. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0. info
 • Boukal, P. Mikovcová, H. Scholleová H. Podniková ekonomika 1, Sbírka příkladů. Praha, 2005. ISBN 80-245-0679-3. info
 • Wagnerová, Eva, Matusiková Lucja. Nauka o podniku. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-243-2. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Průběžný test (minimální úspěšnost 60%).
Kombinovaná zkouška.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž122
Přednáška6
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/PEMBKPEK