PEMBPPOE Enterprising Economy

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Wed 8:05–9:40 AULA
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPPOE/01: Tue 17:15–18:50 A111, T. Pražák
PEMBPPOE/02: Mon 16:25–18:00 A217, T. Pražák
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
The course can be registered independently on the courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 47 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 39/47, only registered: 0/47
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy v podnikové ekonomice
  Výnosy, tržby, náklady, třídění nákladů, hospodářský výsledek, diagram bodu zvratu, nákladová funkce, metody stanovení parametrů nákladové funkce, využití nákladové funkce, využití hospodářského výsledku.
  2. Diagram bodu zvratu, rentabilita
  Konstrukce diagramu bodu zvratu, využití diagramu bodu zvratu v ekonomické praxi, příklady využití, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, nákladovost, význam rentability v ekonomice podniku.
  3. Majetková a kapitálová struktura
  Struktura majetku, struktura kapitálu, likvidnost, likvidita, vlastní kapitál, cizí kapitál, důvody použití cizího kapitálu, ukazatel ekonomická přidaná hodnota.
  4. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku
  Charakteristika příspěvku na úhradu, ekonomická podstata ukazatele, příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu, využití v manažerské praxi.
  5. Kalkulace úplných a neúplných nákladů
  Využití kalkulace nákladů, jednicové a režijní náklady, výrobní režie, správní režie, odbytová režie, kalkulace s poměrovými čisly, využití kalkulace variabilních nákladů (neúplných) nákladů v podnikové praxi. Cena – metody stanovení ceny, ekonomická podstata ceny, cíle a cenová politika.
  6. Zásobovací, skladovací činnost a výroba
  Základní pojmy, typy zásob, řízení a optimalizace zásob, náklady na zásobovací činnost, optimalizace dodávky, věcné řízení oběžného majetku. Výrobní činnost podniku, výrobní kapacita, časové fondy, typy výroby, spotřeba výrobních faktorů.
  7. Cash management
  Význam pojmu financování, cíle a úkoly financování, působení faktoru času a rizika ve finančním řízení, řízení cash flow, běžné (krátkodobé) financování, pravidla pro finanční rozhodování.
Literature
  required literature
 • SYNEK, Miloslav and Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika: sbírka příkladů a případových studií. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-275-5. info
  recommended literature
 • MARTINOVIČOVÁ, Dana and KONEČNÝ Jan VAVŘINA MILOŠ. Úvod do podnikové ekonomiky. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2034-5. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Students' self-study
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: řešení případových studií (40 % hodnocení), závěrečný test (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/PEMBPPOE