PEMNPCSR Corporate Social Responsibility

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Tue 8:55–10:30 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 39/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy, význam a principy společenské odpovědnosti organizací a poskytnout přehled o vývoji konceptu, aktuálním mezinárodním i tuzemským přístupem včetně vymezení vhodných nástrojů a metod pro hodnocení výkonnosti CSR s důrazem na moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Struktura předmětu je koncipována pro získání znalostí systematického přístupu společenské odpovědnosti ve vztahu k jejich stakeholderům/vlastníkům včetně orientace v příslušných mezinárodních standardech či iniciativách CSR. Mezi klíčové oblasti studia patří analyzování, evaluace a implementace společenské odpovědnosti organizací v oblasti ekonomické, sociální a environmentální, jak v lokálních, tak i v globálních socio-ekonomicko-environmentálních podmínkách.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování tohoto kurzu byste měli být schopni:
- popsat a kriticky zhodnotit koncept společenské odpovědnosti a budoucí trendy o úloze korporací a organizací ve společnosti,
- popsat klíčové hnací síly měření sociálního, ekonomického a environmentálního dopadu,
- analyzovat a porozumět dopadu organizace v sociální, ekonomické a environmentální oblasti, vymezit konkrétní odpovědnosti k hodnocení výkonnosti v oblasti společenské odpovědnosti,
- vyhodnotit a aplikovat etické, environmentální a sociální problematiku v podnikání dle vybraných tuzemských a mezinárodních standardů a iniciativ.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika a vymezení společenské odpovědnosti podnikání
  Definice termínů společenské odpovědnosti firem (CSR). Tři pilíře konceptu (environmentální, sociální, ekonomický). Historická retrospektiva konceptu CSR. Teorie a přístupy rozvíjející společensky odpovědné chování firem.
  2. Společenská odpovědnost firem v České republice
  Vývoj odpovědného podnikání v ČR. Organizace podporující koncept CSR. Role orgánů veřejné správy, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších zúčastněných stran. Charakteristika zájmových skupin a jejich interakce na aktivity CSR. Národní akční plán CSR.
  3. Sociální pilíř společenské odpovědnosti
  Aktivity firem a organizací v oblasti sociálního pilíře. Interní a externí sociální oblast. Sociálně orientované podnikání. Legislativní vymezení. Charakteristika standardů uplatňovaných v sociálním pilíři. Zapojení a spolupráce se stakeholdery. Příklady aktivit, projektů, případové studie.
  4. Standardy společenské odpovědnosti
  Klasifikace standardů, iniciativ a certifikací souvisejících se společenskou odpovědností. Komparace mezinárodních standardů. Systém oceňování organizací za společenskou odpovědnost. Implementace a využívání mezinárodních a tuzemských standardů v CSR. Případové studie.
  5. Měření výkonnosti společenské odpovědnosti
  Výkonností indexy CSR, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index. Metodika KORP, EFQM, LBG, indexy hodnotící pověst podniku, data ratingových agentur). Společensky odpovědné investování, SEE fondy, společenská návratnost investic.
  6. Reportování společensky odpovědné organizace
  Vývoj v přístupech tvorby CSR, ESG a udržitelného reportování. Standardy CSR zpráv: AA 1000 AccountAbility/Assurance, SA 8000, Global Reporting Initiative. Obsah, struktura, postup zpracování reportu. Odpovědný reporting v ČR.
  7. Filantropie
  Spolupráce komerčního a neziskového sektoru. Zaměstnanci a firmou iniciována firemní filantropie. Cause Related Marketing. Role nestátních neziskových organizací. Vymezení sponzoringu a daru. Dobrovolnictví, donátorství, nadace, nadační fondy a firemní filantropie.
Literature
  required literature
 • ADÁMEK, P. Percepce společenské odpovědnosti podnikání v České republice. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-894-0. info
 • KUNZ., V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. info
 • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. info
  recommended literature
 • BLOWFIELD, M. and A. MURRAY. Corporate Responsibility. United Kingdom: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-967832-7. info
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • KULDOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem - Strategická CSR. NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-408-5. info
 • PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Assessment methods (in Czech)
Hodnotící metody: semestrální práce (20 % hodnocení), případová studie (20 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Seminar paper designed to evaluate three pillars of corporate social responsibility (economic, social and environmental) in business practice.
Seminar paper focuses on the area of corporate social responsibility and business activities (economic, environmental and social) with practical application on the selected subject. Seminar paper check before exam. E-consultation with the teacher. The exam (written test) to verify basic knowledge of the entire scope of course with the addition of oral examination for a deeper knowledge verification.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/PEMNPCSR