PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Ing. Helena Marková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPRLZ/01: Út 12:15–13:00 A216, H. Marková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 92 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/92, pouze zareg.: 0/92
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s významem řízení lidských zdrojů a jejich úlohou v podniku. Poukázat na novou roli personálního managementu ve světě a v ČR. Položit důraz na systémový výklad a procvičení základního programu personálního managementu v našich podnicích a organizacích. Dosáhnout zvládnutí základních metod a postupů uplatňovaných v personálním řízení v podnicích a institucích s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.
Osnova
 • 1.Řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku. Podniková kultura a organizační struktury
  Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku. Vztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur. Lidé v organizační struktuře.
  2. Personální plánování a analýza pracovních míst
  Účel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů. Plánování dílčích personálních činností. Subjekty plánování lidských zdrojů a jejich úkoly. Časová dimenze personálního plánování. Definice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Zdroje informací a metody zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy.
  3. Získávání a výběr pracovníků
  Charakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku. Vztah získávání pracovníků k jiným personálním procesům. Úkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů uplatňovaných k predikci úspěšného pracovního výkonu. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.
  4. Orientace, rozmisťování a uvolňování pracovníků. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Obsah oblastí orientace a časový plán. Rozmisťování pracovníků a staffing. Formy rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití. Povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP. Práva a povinnosti pracovníků, školení pracovníků v BOZP.
  5. Manažerské strategie a politika odměňování a manažerské hodnocení pracovníků
  Strategie a politika odměňování. Neanalytické a analytické metody hodnocení práce. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Mzdotvorné faktory. Struktura mzdového systému. Nové tendence v odměňování. Předmět a kritéria hodnocení. Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům.
  Problémy a chyby při hodnocení pracovníků.
  6. Podnikové vzdělávání a rozvoj manažerů. Personální informační systém
  Místo a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování podnikového vzdělávání. Metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Rozvoj manažerů - možnosti a omezení. Kariérové plány. Podmínky efektivního fungování PIS. Ruční a počítačový PIS a právní ochrana osobních dat.
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024752587. info
 • MALÁTEK, V. Řízení lidských zdrojů. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 9788075100504. info
 • ARMSTRONG, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London, 2009. ISBN 978-0-7494-5242-1. info
  doporučená literatura
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2015. ISBN 9788072612888. info
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimální účast na seminářích 70%
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.