UDSDPMVA Metodologie vědecké práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
24/0/0. Přednáška 24 HOD/SEM. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu - Úsek proděkana pro vědu a výzkum - Děkanát - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Hana Hráčková
Rozvrh
So 23. 4. 9:00–15:30 B101, Pá 29. 4. 13:00–19:30 B101, So 30. 4. 9:00–15:30 B101
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( D )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s metodologií vědy, metodami a metodikou, postupy a nástroji vědecké práce a s prací s informačními zdroji. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy, zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů a budou schopni formulovat relevantní a validní závěr své disertace a účastnit se řešení výzkumných projektů.
Osnova
 • Obsah
  1. Poznání, věda a výzkum a jejich klasifikace, základní pojmy
  2. Metodologie a metody vědeckého zkoumání, etika vědecké práce
  3. Formulace výzkumných cílů, otázek a hypotéz a jejich testování
  4. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, metody a techniky sběru a zpracování dat
  5. Institucionální podpora, informační systém a hodnocení výsledků vědy a výzkumu
  6. Vědecko-výzkumné projekty a jejich příprava
  7. Práce s informačními zdroji
  8. Způsoby citace literatury
  9. Formální úprava vědeckých prací, příprava odborného článku
  10. Prezentace výsledků na odborné či vědecké akci
  11. Zásady a postup při psaní disertační práce
  12. Aktivní zapojení do výzkumných projektů fakulty
Literatura
  povinná literatura
 • MOLNÁR, Z. a kol. Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting, 2012. ISBN 978-80-7259-064-3. info
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy (Úvod do problému). Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-609-4. info
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. info
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, vydavatelství Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. info
  doporučená literatura
 • BURNS, R.B., BURNS, R.A. Business Research Methods and Statistics Using SPSS. London: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1-4129-4530-1. info
 • EASTERBY-SMITH M., THORPE, R. JACKSON P.R. Management Research. An Introduction. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1-84787-177-0. info
 • SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research methods for Business Students. 4th Ed. 2007. ISBN 0-273-70148-7. info
 • VYMĚTAL, J., DIAČÍKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. Praha : LexisNexis CZ, 2006. ISBN 80-86920-01-1. info
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Seminární práce v rozsahu 10 - 15 stran + přílohy, obhajoba u zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace56
Ostatní studijní zátěž370
Přednáška24
Celkem450
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/UDSDPMVA