ARCHSTN008 Archeology of the Czech lands – late Middle Ages and modern times

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 8:05–8:50 M5, Tue 8:55–9:40 M5
 • Timetable of Seminar Groups:
ARCHSTN008/A: Tue 9:45–10:30 M5, P. Kováčik, M. Tymonová
Prerequisites
Knowledge of medieval history in the Czech lands and Europe.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The lecture series introduces the audience to the main problem areas of the study of the period of transition between the Middle Ages and the early modern period on the basis of historiographical and archaeological production, focused on economic, social and cultural processes. Emphasis will be placed on an overview of theoretical directions from the point of view of their contribution to scientific knowledge and the monitoring of changes in residential and social structures due to modernization trends. Students will master the heuristics of the material being discussed in exercises based on examples from historical and archaeological practice.
Learning outcomes
Knowledge of material sources. Use of written and other sources. Evaluation of scientific findings. Work with professional text.
Syllabus
 • 1. Subject of study, sources, paradigm, perception of time, chronology, literature. 2. Historiography and archeology from the German school to the French "Annales" school. 3. Postmodern trends in historiographical and archaeological production. 4. Changes in rural settlement (production areas, mountain colonization). 5. A village at the turn of the Middle Ages and early modern times (house, agricultural production, subjects). 6. Urbanization on the threshold of the modern age (production, bourgeois society, culture). 7. The city as a political-economic center in the countryside (city estate, courtyards). 8. Power elites (seats, society, lifestyle). 9. Aristocracy (nobleman as businessman, official or warlord). 10. Reformation movement (Hussiteism, Protestantism). 11. Education, enlightenment and learned societies. 12. Everyday life (eating and housing, fashion and clothing, entertainment, travel). 13. The crisis of traditional society at the threshold of the early modern era.
Literature
  required literature
 • Bůžek, V. et al.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha 2010.
 • Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012.
 • Van Dülmen, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století). I. – III. Praha 1999 a 2006.
  recommended literature
 • Scholkmann, B. et al.: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3), Tübingen 2009.
 • Čechura, J.: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia), Československý časopis historický 88, 1990, 465-498.
 • Horská, P. et al.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha – Litomyšl 2002.
 • Cerman, M. – Maur, E.: Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750. Český časopis historický 98, 2000, 737-774.
 • Unger, J.: Archeologie středověku. Hradec Králové 2008.
 • Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526–1547. Díl I., II. Praha 1971, 1984.
 • Kutnar, F. – Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997
 • Unger, J.: Archeologie středověku. Hradec Králové 2008.
 • Lutovský, M.: Raně středověká archeologie v Čechách. Úvod do studia. Hradec Králové 2009.
 • Bůžek, V. et al.: Věk urozených: Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002.
 • Braudel, F.: Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV – XVIII wiek, I – III. Warszawa 1992.
 • David, D.: Křesťanství na prahu moderní doby – reformace, její příčiny a konsekvence. In: Chalupa, A. et al.: Náboženství světa I. Západní tradice. Brno 2014, 97-115.
  not specified
 • Vařeka, P.: Archeologie středověkého domu. Plzeň 2005.
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Oral exam, attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHSTN008