UBKCJLBP14 Syntax

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Pelegrinová (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP14/A: Út 16:25–18:00 H6, M. Lapúniková
Předpoklady
Předpokladem je znalost českého jazyka a základních lingvistických pojmů a znalostí získaných v předchozích lingvistických seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína vede studenty k pochopení vnitřní výstavby vyšších mluvnických celků a jejich fungování v komunikaci. Studenti se seznámí se vstupními základními syntaktickými pojmy, jednak tradičními a školsky dosud užívanými, jednak novějšími, ať už založenými na valenci, anebo na sémanticko-pragmatickém přístupu k textu. Výklady se opírají o konkrétní jazykový materiál a zahrnují i popis rysů komunikačních situací, které ke vzniku komunikátů vedou. S přednáškou C0017 (pojatou jako obecný vstup do syntaktické problematiky) je spjat seminář, v němž je prováděn syntaktický rozbor konkrétních textů se zvýrazněním komunikačně-pragmatických prvků. Jako praktická aplikace je dále připojena pasáž k interpunkčnímu pravopisu. Seznam studijní literatury uvádí základní tituly, ostatní doporučené položky viz v bibliografii těchto titulů.
Výstupy z učení
Znalost stavby české věty a praktické dovednosti větu vytvořit.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, základní syntaktické příručky.
  2. Komentář k odborné syntaktické literatuře. Česká interpunkce - úvodní výklady.
  3. Pojetí skladby; termíny věta a výpověď. Vlastnosti výpovědi.
  4. Propoziční akt a jeho složky.
  5. Valence a gramatický větný vzorec; Valenční slovníky v češtině, jejich podstata a specifika.
  6. Syntaktické vztahy a jejich realizace (zmnožení, koordinační skupina, adordinační skupina; dominace - shoda, řízenost, přimykání).
  7. Shrnutí problematiky k interpunkčnímu pravopisu. Nástin pojetí větných členů.
Literatura
  povinná literatura
 • Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. VADE MECUM BOHEMIAE, 2012. info
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECIUM BOHEMIAE, 2010. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Individuální konzultace
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
- 50% aktivní účast v seminářích; průběžné sledování výuky formou osobní účasti na přednáškách nebo samostudia z odborných zdrojů, aby byla umožněna aktivní účast na souvisejícím semináři;
- samostudium rozšiřujících pasáží a schopnost uplatnit syntaktické poznatky při rozboru textu a při kladení interpunkce;
- zápočet se udělí za splněný interpunkční diktát, který vychází z teoretické kapitoly a příkladů uvedených k interpunkčním jevům v Průvodci českou interpunkcí;
- při individuálním studijním plánu je třeba předložit podrobný písemný popis postupu samostudiem při přípravě k interpunkčnímu diktátu (min. 30 řádků souvislého textu bez interpunkčních chyb).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP14