ARCHKRA001 Úvod do studia archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 M10
Předpoklady
Ústní zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvování předmětu poskytuje posluchačům základní znalosti o úkolech, metodách a pracovních postupech archeologické vědy; o jejích aspektech filosofických a postavení mezi společenskými, konkrétně mezi historickými vědami; o jejích dějinách (vývoji archeologických názorů a škol jako odrazu obecného myšlenkového vývoje v 19. a 20. stol.); vývoji přírodního prostředí v kvarteru jako jednoho z určujících faktorů historického procesu; o antropogenezi, tj. vývoji člověka k současné formě homo sapiens sapiens. Tato fundamentální znalost je nezbytná pro pozdější schopnost absolventa zvládnout současný rychlý nástup širokého rejstříku nových progresivních metod, původem z desítek různých společenskovědních, přírodovědných i technických oborů i různých metodologických úvah a vykázat jim a jejich výsledkům patřičné místo při tvorbě vlastní metodiky v archeologické práci.
Výstupy z učení
Student se bude po splnění předmětu orientovat v základních znalostech o úkolech, metodách a pracovních postupech archeologické vědy.
Osnova
 • 1. Základní terminologie. 2. Místo a úkol archeologie ve společnosti a jej postavení mezi historickými vědami. Spolupracující vědní obory a tzv. interdiscipliny. 3. Archeologické prameny, jejich přehled a charakteristika. 4. Archeologická kultura jako základní článek archeologického klasifikačního systému (taxonomie) a vztah tohoto systému k historické realitě. 5. Fáze práce archeologa a její metody. 6. Chronologie (relativní, absolutní) a periodizace. 7. Typologie jako základ relativní chronologie a archeologické taxonomie. 8. Metody absolutního datování. 9. Přírodní prostředí v pravěku a jeho vztah k dějinám. 10. Antropogeneze. 11. Dějiny archeologie, jejich základní fáze. 12. Základy odborné práce. Poznámkový aparát a další formální náležitosti. 13. Současná organizace archeologické práce v českých zemích a střední Evropě. Základní syntézy a časopisy.
Literatura
  povinná literatura
 • Bouzek, J. (ed.): Dějiny archeologie I, II, Praha 1983, 1984.
 • Podborský, V.: Úvod do studia archeologie. Brno 2014.
 • Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 1997 (a reedice), (úvodní pasáže).
 • Kuna, M. (ed.): Pravěký svět a jeho poznání, Archeologie pravěkých Čech, 1, Praha 2007.
  doporučená literatura
 • Eggert, M. K. H.: Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden. Tübingen - Basel 2001.
 • Binford, L. R.: Archaeology as anthropology, American Antiquity 28, 1962, 217-225
 • Clarke, D. L.: Analytical archaelogy, London 1968.
 • Gamble, C.:Archaeology. The Basic, London - New York 2001.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA001