ARCHSTN008 Archeologie českých zemí - pozdní středověk a novověk

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–8:50 M5, Út 8:55–9:40 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN008/A: Út 9:45–10:30 M5, P. Kováčik, M. Tymonová
Předpoklady
Znalost středověkých dějin v českých zemích a Evropě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus seznámí posluchače s hlavními problémovými okruhy studia období přechodu středověku a raného novověku na základě historiografické a archeologické produkce, zaměřené na hospodářské, sociální a kulturní procesy. Důraz bude kladen na přehled teoretických směrů z hlediska jejich přínosu pro vědecké poznání a sledování proměn sídelních a společenských struktur vlivem modernizačních trendů. Heuristiku probírané látky si studenti osvojí v cvičeních na příkladech z historické a archeologické praxe.
Výstupy z učení
Poznání hmotných pramenů. Využití písemných a jiných pramenů. Vyhodnocení vědeckých poznatků. Práce s odborným textem.
Osnova
 • 1. Předmět studia, prameny, paradigma, vnímání času, chronologie, literatura. 2. Historiografie a archeologie od německé školy po francouzskou školu "Annales". 3. Postmoderní směry v historiografické a archeologické produkci. 4. Proměny venkovského osídlení (produkční oblasti, horská kolonizace). 5. Vesnice na přelomu středověku a raného novověku (dům, agrární výroba, poddaní). 6. Urbanizace na prahu novověku (výroba, měšťanská společnost, kultura). 7. Město jako politicko-ekonomické centrum v krajině (městský velkostatek, dvory). 8. Mocenské elity (sídla, společnost, životní styl). 9. Aristokracie (šlechtic jako podnikatel, úředník či vojevůdce). 10. Reformační hnutí (husitství, protestantismus). 11. Vzdělání, osvícenství a učené společnosti. 12. Každodenní život (stravování a bydlení, móda a odívání, zábava, cestování). 13. Krize tradiční společnosti na prahu raného novověku.
Literatura
  povinná literatura
 • Bůžek, V. et al.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha 2010.
 • Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012.
 • Van Dülmen, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století). I. – III. Praha 1999 a 2006.
  doporučená literatura
 • Scholkmann, B. et al.: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3), Tübingen 2009.
 • Čechura, J.: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia), Československý časopis historický 88, 1990, 465-498.
 • Horská, P. et al.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha – Litomyšl 2002.
 • Cerman, M. – Maur, E.: Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750. Český časopis historický 98, 2000, 737-774.
 • Unger, J.: Archeologie středověku. Hradec Králové 2008.
 • Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526–1547. Díl I., II. Praha 1971, 1984.
 • Kutnar, F. – Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997
 • Unger, J.: Archeologie středověku. Hradec Králové 2008.
 • Lutovský, M.: Raně středověká archeologie v Čechách. Úvod do studia. Hradec Králové 2009.
 • Bůžek, V. et al.: Věk urozených: Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002.
 • Braudel, F.: Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV – XVIII wiek, I – III. Warszawa 1992.
 • David, D.: Křesťanství na prahu moderní doby – reformace, její příčiny a konsekvence. In: Chalupa, A. et al.: Náboženství světa I. Západní tradice. Brno 2014, 97-115.
  neurčeno
 • Vařeka, P.: Archeologie středověkého domu. Plzeň 2005.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, docházka na semináře (75%), aktivní přístup.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN008