UNZSRD004 První pomoc

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Homzová, MBA (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 29. 9. 8:55–12:10 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Student/ka si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému).
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému a krizového managementu. Odborné dovednosti: Student je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout první pomoc a KPR. Obecná způsobilost (kompetence): Student dokáže u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů vyhodnotit a sestavit pořadí ošetření zraněných/ postižených, následně zraněné/postižené ošetřit. Studující se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování první pomoci a KPR. V dalším studiu a klinické praxi si bude znalosti a dovednosti prohlubovat a zdokonalovat.
Syllabus (in Czech)
 • Význam a zajištění první pomoci, dělení první pomoci. Integrovaný záchranný systém, urgentní medicína, medicína katastrof. Použití AED. 2. Mimořádná událost s hromadným postižením zdraví. Triage raněných. 3. Jednotný postup při poskytování první pomoci, vyšetření postiženého, monitorování zdravotního stavu postiženého. 4. Základy obvazové techniky. 5. Polohování a transport postižených. 6. Rány a krvácení. 7. Šok. 8. Poruchy vědomí. 9. Křeče a křečové stavy. 10. Poruchy průchodnosti dýchacích cest; tonutí, oběšení, uškrcení. 11. Kardiopulmonální resuscitace – novorozenec, dítě do 1 roku, dítě nad jeden rok, dospělý. Použití AED. 12. Kraniotrauma. 13. Úrazy obličeje – akutní stavy ohrožující oko, nos, zuby. 14. Poranění páteře a míchy. 15. Závažná poranění hrudníku. 16. Závažná poranění břicha. 17. Úrazy končetin; tlaková poranění. 18. Polytrauma. 19. Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami. 20. Intoxikace. 21. Vybrané akutní stavy v interních oborech. 22. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod, péče o rodičku a novorozence.
Literature
  required literature
 • HALUZÍKOVÁ, Jana. Základy první pomoci a přednemocniční péče (Basics of first aid and pre-hospital care). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2023. 216 pp. Sestra. ISBN 978-80-271-1739-0. info
 • HALUZÍKOVÁ, Jana. První pomoc. 2. aktual.vyd. 2022. 178 pp. info
 • HALUZÍKOVÁ, Jana. Odborná první pomoc. 1st ed. Slezská univerzita, 2021. 172 pp. info
 • HALUZÍKOVÁ, Jana. První pomoc. 1st ed. Opava, 2019. 125 pp. info
  recommended literature
 • MIXA, V., HEINIGE, P., VOBRUBA, V. (eds.), et al. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta a. s., 2017. ISBN 978-80-204-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, prezentace, metody kritického myšlení, hraní rolí, instruktáž, demonstrace, diskuze, samostudium.
Assessment methods (in Czech)
Splnění podmínek: 80 % docházka do výuky, prokazování aktivity, teoretických a praktických vědomostí průběžně během výuky (studentovi, který se závážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností).Korespondenční úkoly aj. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty. Splnění 80 % docházky ve výuce Zápočet: písemný test, 80% úspěšnost Zkouška: ústní a praktické prověření odborných znalostí a dovedností.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+26sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD004