UNZSRD010 Základy sociologie

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 3. 11. 8:55–12:10 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), korespondenční úkoly, zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy ze sociologie. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat v oblasti sociologie ve zdravotnictví a chápe proces socializace člověka a jeho problémy se začleněním do společnosti. Obecná způsobilost: Rozumí znalostem získaným v rámci teoretické výuky i praxe v zařízeních zdravotně sociální péče a dokáže je používat. Kompetence: V průběhu studia student své znalosti neustále zdokonaluje.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Sociologie jako vědecká disciplína. 2. Sociologické školy, směry, paradigmata – základní přehled. 3. Společnost a postavení jedince ve společnosti. Proces socializace, sociální interakce a komunikace. 4. Sociální struktura a dynamika, sociální útvary a skupiny. 5. Problematika kultury, sakrální a profánní. 6. Sociální normy a deviace, sociální kontrola. 7. Vymezení předmětu sociologie medicíny, stručný přehled sociologických teorií. 8. Sociologie pacienta/klienta, role sociologa ve zdravotnických zařízeních. 9. Definice zdraví a nemoci, problematika zdravotně postižených. 10. Definice zdraví a nemoci, problematika zdravotně postižených. 11. Reedukace, kompenzace a sociální rehabilitace. 12. Sociologické výzkumy a studie ve zdravotnictví (design a projekt výzkumu). 13. Sociologické výzkumy a studie ve zdravotnictví (zpracování dat, interpretace a prezentace závěrečné zprávy).
Literature
    required literature
  • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. info
  • BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1197-4. info
    recommended literature
  • BIRCHENALL, M., BIRCHENALL, P. Sociology as Applied to Nursing and Health Care. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. ISBN 0-7020-1932-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), korespondenční úkoly, zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+9sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD010