UNZSRD023 Farmakologie

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Olga Nedopílková
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 5. 1. 8:55–11:20 NK01, Fri 12. 1. 13:05–15:30 NK01
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické farmakologie, na které navazují další oborové předměty. Důležitou součást tvoří i problematika žádoucích a nežádoucích účinku léků, jejichž sledování patří k základním povinnostem sestry.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje znalosti základních pojmů z farmakologie, zná a dokáže popsat hlavní skupiny léčiv. Dokáže jmenovat běžné nežádoucí účinky a projevy interakcí. Odborné dovednosti: Student dokáže rozpoznat nežádoucí účinky léčiv a další komplikace provázející farmakoterapii. Je schopen spolupracovat s lékařem při zajištění bezpečného průběhu lékové terapie. Obecná způsobilost: Student se orientuje v běžných léčivech indikovaných při různých onemocněních a jejich vlastnostech ve vztahu k pacientovi a péči o něj. Kompetence: Student je schopen fundovaně identifikovat nežádoucí účinky léčiv a hlásit je lékaři. Je schopen v rámci svých pravomocí kooperovat s lékařem při farmakoterapii různých onemocnění.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Farmakokinetika, farmakodynamika. 2. Klinické hodnocení léčiv, registrace léčiv, lékové interakce, nežádoucí účinky léčiv. 3. Vegetativní nervový systém. 4. Léčiva používaná k terapii kardiovaskulárních soustavy. 5. Protidestičková léčba, venofarmaka a léčiva ovlivňující srážlivost krve. 6. Léčiva používaná u onemocnění dýchací soustavy. 7. Léčiva ovlivňující gastrointestinální soustavu. 8. Terapie bolesti: analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika, antiflogistika, léčiva užívající se u dny, opioidní analgetika. 9. Léčiva používaná v anesteziologii. 10. Léčiva používaná u onemocnění neurologických a psychiatrických. 11. Cytostatika, antimikrobiální léčba. 12. Hormony, léčiva používaná v porodnictví a v urologii. 13. Antidiabetika.
Literature
  required literature
 • MARTÍNKOVÁ, J. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2018. 320 pp. ISBN 978-80-247-4157-4. info
 • ŠLAIS, K. Klinická farmakologie pro sestry. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • PROCHÁZKOVÁ, V., HOLFEUEROVÁ,J. Léková terapie v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-428-3. info
  recommended literature
 • HYNIE, S. Farmakologie v kostce. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1. info
 • EISENHAUER, L. A., NICHOLS, L. W., SPENCER, R. T., BERGMAN, F. W. Clinical Pharmacology and Nursing Management. Philadelphia: Lippincott, 1998. ISBN 0-397-55329-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 %. Zkouška: písemný test (minimálně 80% úspěšnost).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6př+12sam/sem.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD023