UNZSRD029 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA (lecturer)
Mgr. Jana Brych (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Ingrid Rýznarová
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 10. 11. 8:55–13:00 NK01, Fri 8. 12. 13:05–16:20 NK01
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRD029/A: Sat 9. 12. 8:55–13:00 NK01, J. Brych
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit s komplexní ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřními nemocemi. Předmět popisuje klinická medicínská východiska a ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřním onemocněním. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče u nemocných s vnitřními nemocemi.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat klinické příznaky, diagnostiku, medicínskou léčbu a ošetřovatelskou péči u vybraných vnitřních onemocnění. Student se orientuje v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu u chorob vnitřního lékařství. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých vnitřních onemocnění odebrat ošetřovatelskou anamnézu, stanovit aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, stanovit cíle a výsledná kritéria, naplánovat ošetřovatelské intervence, realizovat ošetřovatelskou péči a vyhodnotit ji. Obecná způsobilost: Student dokáže u pacientů s vnitřním onemocněním pracovat formou ošetřovatelského procesu – odebrat anamnézu, stanovit diagnózy, cíle, kritéria, naplánovat intervence, realizovat ošetřovatelský plán a provést jeho zhodnocení. Kompetence: Student získá schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u pacientů s vnitřním onemocněním.
Syllabus (in Czech)
 • 1.Charakteristika interního ošetřovatelství, specifika ošetřovatelského procesu v interním lékařství, jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu z pohledu vnitřního ošetřovatelství. 2. Základy farmakoterapie ve vnitřním lékařství. 3. Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí. 4. Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním oběhového ústrojí. 5. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami žil. 6. Ošetřovatelská péče o pacienty s nemocemi tepen. 7. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami lymfatického systému. 8. Ošetřovatelská péče o nemocné s chorobami gastrointestinálního traktu. 9. Ošetřovatelská péče o nemocné chorobami jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní.
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • NAVRÁTIL, L. and KOLEKTIV. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. raha: Grada Publishing, 2017. 559 pp. ISBN 978-80-271-0210-5. info
 • SKOŘUPOVÁ, M. Ošetřovatelství v interních oborech IV. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. info
 • ŠTÍPAL, R. A kol. Základy vnitřního lékařství 1. Opava: SLU, 2012. ISBN 978-80-7248-734-9. info
 • VOROSOVÁ, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011. ISBN 9-788-0806-3358-5. info
  recommended literature
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4449-0. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kardiologie pro sestry. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4083-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % účast studenta na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 9př+5cv+36sam/sem.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD029